Cơ cấu tổ chức ma trận (Matrix organization structure)

Cơ cấu tổ chức ma trận (Matrix organization structure)
Đánh giá bài viết

Nét bao trùm của cơ cấu tổ chức ma trận (hình 1.7) là sự kết hợp các tiêu thức trong một cơ cấu, phổ biến nhất là kết hợp tiêu thức thị trường theo phạm vi quốc tế hoặc toàn cầu với tiêu thức sản phẩm. Về thực chất, Vern Terpstra và A. Olliver cho rằng, đây là kiểu tổ chức hỗn hợp nhằm liên kết đồng thời cả hai thành phần cốt lõi nhất trong kinh doanh do đòi hỏi của cạnh tranh toàn cầu, đó là sản phẩm và thị trường theo từng khu vực địa lý.

Như vậy, tổ chức ma trận là sự kết hợp giữa các khu vực thị trường với sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Về trình độ tổ chức, đây là bước phát triển mới, cao hơn vì các mô hình tổ chức trước đó đều chỉ dựa vào một tiêu thức duy nhất.

Tổ chức ma trận đòi hỏi các nhà quản lý TNCs phải có trình độ toàn diện hơn, năng động hơn để giảm thiểu tính phức tạp và nâng cao tính hiệu quả trong kinh doanh toàn cầu.

Sự phát triển không ngừng của kinh doanh quốc tế cho thấy, các TNCs không quá coi trọng một mô hình đơn giản chỉ dựa theo một tiêu thức. Thực tế vẫn đòi hỏi những mô hình đổi mới hơn nữa nhằm thích ứng với thương trường cạnh tranh khốc liệt và phức tạp hiện nay.