Cơ cấu tổ chức quản lý ở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất được mô hình hóa theo sơ đồ 2.1. Qua sơ đồ 2.1 ta thấy rằng: Hội đồng thành viên tập đoàn là đại diện trực tiếp sở hữu nhà nước tại tập đoàn, có 7 thành viên do thủ tướng bổ nhiệm. Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn không kiêm tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên

Về mặt quản lý hoạt động, HĐTV bao gồm 7 người là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thay mặt tập đoàn nhận vốn và các nguồn lực do nhà nước giao cho, phê duyệt các phương án về việc giao nhận vốn và các nguồn lực khác; kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tập đoàn; tổ chức thẩm định và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới; ban hành qui chế tài chính tập đoàn; ban hành, giám sát việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật…

Về nhân sự thì HĐTV được quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, phương án tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, quy hoạch, đào tạo lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Hội đồng quản trị được quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, ký hợp đồng lại, chấm dứt hợp đồng, miễn nhiệm, từ chưc, khen thưởng, kỷ luật đối với các Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng tập đoàn.

Ban tổng giám đốc             

Ban tổng giám đốc bao gồm một tổng giám đốc và 4 phó tổng giám đốc, tổng giám đốc do thủ tướng bổ nhiệm, theo đề nghị HĐTV và là đại diện pháp nhân tập đoàn, chịu trách nhiệm trước HĐTV. Các phó tổng giám đốc là người giúp tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực của tập đoàn theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc.

Các phòng ban chức năng tại tập đoàn  

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, tập đoàn thành lập các phòng ban chức năng phù hợp nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐTV và tổng giám đốc trong hoat động điều hành, quản lý tập đoàn. Các bộ phận này trực thuộc tổ chức tập đoàn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn được phân công nhưng đồng thời chịu trách nhiệm chuyên môn ngành dọc với các doanh nghiệp thành viên của tập đoàn. Hiện tại, tập đoàn gồm các phòng ban chức năng như sau:

  • Văn phòng.
  • Ban kế hoạch, thị trường.
  • Ban kỹ thuật.
  • Ban tài chính kế toán.
  • Ban đầu tư xây dựng.
  • Ban thanh tra.
  • Ban tổ chức nhân sự.
  • Ban hợp tác quốc tế và phát triển dự án.

Các doanh nghiệp thành viên

Các doanh nghiệp thành viên tập đoàn có mặt trong mọi lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất, phân bố trên khắp cả nước. Hiện tại, tập đoàn có các đơn vị thành viên như sau:

  • Các doanh nghiệp hạch toán độc lập
  • Các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc

Các doanh nghiệp sự nghiệp

Các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất hoạt động hóa chất hoạt động dưới hai loại hình là công ty TNHH MTV và công ty cổ phần. Do tính chất đặc thù của sản phẩm hóa chất nên cơ cấu tổ chức quản lý của các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất cần  thiết lập đầy đủ các phòng ban để hỗ trợ cho sản xuất. Đối với các công ty cổ phần, Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các phòng ban chức năng làm nhiệm vụ tham mưu cho ban giám đốc. Các phân xưởng tiến hành sản xuất theo kế hoạch và sự chỉ đạo giám đốc doanh nghiệp.

Đối với các công ty TNHH MTV, Ban tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên dưới sự giám sát của Kiểm soát viên. Các phòng ban chức năng làm nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc. Các phân xưởng, đơn vị tiến hành sản xuất theo kế hoạch và sự chỉ đạo giám đốc doanh nghiệp.