Cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng

Cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng
Đánh giá bài viết

Trong cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng, các bộ phận quản lý cấp dưới nhận mệnh lệnh từ nhiều phòng ban chức năng khác nhau. Đôi khi các mệnh lệnh này có thể trái ngược nhau hoặc mâu thuẫn với nhau, gây khó khăn cho cấp thừa hành. Có thể phân chia các bộ phận theo các chức năng cơ bản như:

–         Chức năng sản xuất

–         Chức năng kỹ thuật

–         Chức năng marketing

–         Chức năng tài chính

–         Chức năng nhân sự

Ưu điểm của cơ cấu theo chức năng:

–         Phản ánh lôgic các chức năng

–         Nhiệm vụ được phân định rõ ràng

–         Tuân theo nguyên tắc chuyên môn hóa ngành nghề

–         Phát huy được sức mạnh và khả năng của đội ngũ cán bộ theo từng chức năng

–         Giảm chi phí và rút ngắn thời gian đào tạo

–         Tạo ra các biện pháp kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất

Nhược điểm của cơ cấu quản lý theo chức năng:

–         Chỉ có cấp quản lý cao nhất có trách nhiệm vè hiệu quả cuối cùng của toàn thể công ty

–         Qua chuyên môn hóa và tạo ra cách nhìn quá hẹp với các cán bộ chủ chốt

–         Hạn chế sự phát triển của người quản lý chung

–         Gặp nhiều khó khăn khi cần có sự phối hợp giữa các chức năng