Cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, quản lý Nhà nước có vai trò to lớn và không thể thiếu, thể hiện qua các chức năng: Định hướng chiến lược cho sự phát triển nông nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; Điều chỉnh mối quan hệ trong nội bộ ngành nông nghiệp, nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế; Hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, HTX dịch vụ và các loại hình tổ chức sản xuất khác trong nông nghiệp, nông thôn phát triển…

Các chính sách có tác động to lớn đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bằng nhiều hướng khác nhau, tùy theo từng mục tiêu mà có các chính sách phù hợp. Chính sách kinh tế vĩ mô về nông nghiệp có nghĩa tạo ra môi trường kinh doanh để hình thành nên nền nông nghiệp phát triển. Vì thế, nếu chính sách đúng đắn, thích hợp nó sẽ phát huy được tính năng động của các chủ thể sản xuất, kinh doanh, khai thác tốt nhất mọi tiềm năng thế mạnh của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và ngược lại.

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước thông qua các chính sách để điều tiết thị trường theo định hướng XHCN như: Chính sách đất đai; chính sách đầu tư và tín dụng, chính sách KHCN; chính sách tiêu thụ nông sản; chính sách về tổ chức quá trình sản xuất (đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đổi mới cơ cấu quản lý ); chính sách đối với các vấn đề liên quan đến môi trường và đời sống KT-XH nông thôn… các chính sách này tạo điều kiện thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển SXNN, phát triển đời sống nông thôn.