Cơ chế phân phối lại thu nhập trong độc quyền cung cấp nước sạch

Cơ chế phân phối lại thu nhập trong độc quyền cung cấp nước sạch
Đánh giá bài viết

Trên lĩnh vực sở hữu: Sự tồn tại của ba chế độ sở hữu (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân), là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nhà nước thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước từng bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo. Độc quyền cung cấp nước sạch là một hình thức sở hữu nhà nước, nhà nước nắm quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và thị trường phân phối. Thông qua phương thức sở hữu này nhà nước có thể tiến hành các mục đích khác nhau của mình, ttrong đó có mục tiêu công bằng xã hội thông qua phân phối lại thu nhập. Hay có thể nói phân phối lại thu nhập thông qua độc quyền cung cấp nước sạch là hình thức phân phối dựa vào sở hữu nhà nước.

Trên lĩnh vực quản lý: Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách… tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp hay thông qua các khâu trung gian nhất định tham gia quá trình hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch phát triển của ngành nước. Thông qua những hành vi trên thì nhà nước có thể tiến hành phân phối lại dựa trên quản lý và tổ chức xây dựng những cơ chế.

Trên lĩnh vực phân phối: Nhà nước thông qua hệ thống chính sách kinh tế do mình hoạch định để định hướng, can thiệp vào lĩnh vực phân phối và phân phối lại theo hướng ưu tiên phân phối theo lao động và qua phúc lợi xã hội. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội. Hoạch định các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…Như vậy trên cơ sở này nhà nước có thể tiến hành phân phối lại nhờ vào những định chế sẵn có về một xã hội công bằng.