Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cơ sở hạ tầng, đánh giá của đối tượng khảo sát về các câu hỏi khảo sát cho nhóm này đều đạt mức điểm không cao. Điều này cho thấy hạn chế về cơ sở hạ tầng hiện nay là lớn, gây khó khăn cho DN. Theo đánh giá thì hiện nay cơ sở hạ tầng tại các KCN hay khu kinh tế của các địa phương còn chưa đáp ứng được mong muốn của các DN sản xuất và kinh doanh, do những vấn đề trong việc quy hoạch khu vực sản xuất dành cho các DN, hay vấn đề hỗ trợ trong việc xử lý ô nhiễm, rác thải là vấn đề phức tạp đối với các DN sản xuất mặt hàng này.

Ngoài ra, sự hạn chế trong việc đáp ứng khả năng tiếp cận sản phẩm hàng hóa của khách hàng, nguyên nhân là thiếu cơ sở đáp ứng cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm một cách tập trung để khách hàng dễ tiếp cận. Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước đối với các cơ sở hạ tầng các DN CNHT cũng được đánh giá chưa cao, chưa mang lại những hiệu quả trợ giúp cho DN. Bản thân các DN cũng không quan tâm hoặc chưa thể quan tâm đối với cơ sở hạ tầng trong quá trình tìm kiếm khu vực đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì có nhiều khu vực thích hợp nhưng hạ tầng không có, DN phải lựa chọn phương án khác thay thế.