Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Với đặc thù của ngành CNHT thì số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, khả năng sáng tạo… của nguồn nhân lực tác động mạnh đến phát triển CNHT. Quan điểm của doanh nghiệp, nguồn nhân lực còn quan trọng hơn nhiều so với máy móc. Kỹ sư quản lý dây chuyền sản xuất, phải là những người có khả năng quản lý và cải tiến toàn bộ quy trình sản xuất của một nhà máy, chứ không chỉ có một kỹ năng cụ thể. Những kỹ sư khuôn mẫu giàu kinh nghiệm, là những người có thể thiết kế, sản xuất và điều chỉnh những sản phẩm khuôn mẫu đạt đến độ hoàn hảo và có thể cảm nhận sự khác biệt đến từng milimet đối với sản phẩm.