Cơ sở lý thuyết của các cấp độ Marketing quốc tế

Theo C. Croué, bốn pha trên là dựa trên cơ sở của bốn lý thuyết tương ứng sau (bảng 1.1):

– Thuyết Trung tâm quốc gia hay thuyết vị chủng (Ethnocentrism)

Theo thuyết này, sự phát triển quốc tế là giai đoạn chuyển tiếp từ thị trường nội địa ra thị trường nước ngoài. Việc bán hàng dư thừa trong nước ra thị trường nước ngoài là sự thích ứng cần thiết của doanh nghiệp để phát triển. Vì vậy, doanh nghiệp phải chuyển các chính sách marketing từ thị trường nội địa ra thị trường nước ngoài.

– Thuyết Trung tâm đa quốc gia (Polycentrism)

Theo thuyết này, xuất khẩu là kế sách để doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng doanh thu và lợi nhuận. Các quyết định của Marketing quốc tế giúp doanh nghiệp thích ứng với các vùng kinh tế khác biệt ở nước ngoài nhằm khai thác tối ưu những lợi thế đa dạng đó.

– Thuyết Trung tâm khu vực (Regiocentrism)

Thuyết này cho rằng, doanh nghiệp sẽ lớn mạnh toàn diện cả về tiền bạc và kinh nghiệm quản lý trong quá trình mở rộng các thị trường nước ngoài. Do đó, các chiến lược Marketing – mix quốc tế sẽ không ngừng được hoàn thiện và hiệu quả hơn nữa.

– Thuyết Trung tâm toàn cầu (Geocentrism)

Theo thuyết này, doanh nghiệp coi cả thế giới là một thị trường thống nhất. Các chiến lược đúng đắn của Marketing toàn cầu luôn luôn đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Bốn thuyết trên là một bộ phận của lý thuyết thương mại quốc tế và sẽ được đề cập rõ hơn ở chương 4.