Cơ sở vật chất để thực hiện vai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững

Hệ thống cơ sở vật chất của địa phương phục vụ công tác giảm nghèo đóng vai  trò tích cực trong kết quả thực hiện GN, đặc biệt ở vùng miền núi. Thực tế các mô    hình GN ở Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa trên nhân tố thu nhập hoặc sự tăng trưởng  về mặt kinh tế của các địa phương trên diện rộng với chất lượng cao và bền vững, nhờ vậy, mà chính quyền địa phương mới có thể huy động nguồn lực từ ngân sách nhằm   tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo và cộng đồng người nghèo có thể tiếp cận được các dịch vụ cơ bản trong xã hội, có điều kiện tiếp cận các kiến thức, tự tạo phương án kinh doanh, sản xuất. Đặc biệt, nhờ có điều kiện về cơ sở vật chất, địa phương cũng có điều kiện tiến hành phân phối lại thu nhập công bằng, minh bạch cho  người nghèo,  giúp họ thụ hưởng tốt các thành quả từ tăng trưởng của địa phương, đất nước.

Chính nhờ có sự tăng trưởng về mặt kinh tế, tạo điều kiện để nâng cao mức sống người dân, tăng tích lũy để thực hiện GN nhanh hơn. Sức mạnh vật chất có được nhờ tăng trưởng kinh tế được chính quyền các cấp vận dụng vào các mục tiêu xã hội, xây dựng và triển khai các chương trình GN (cung cấp tài chính, vật chất, tín dụng, dịch vụ công cộng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH cơ bản), là điều kiện cần để người nghèo và cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo, thực hiện GN trên quy mô rộng, đặc biệt ở các xã, huyện miền núi.