Công tác quản lý sử dụng lao động kỹ năng sau khi trở về

Bên cạnh các cơ chế, chính sách trước và trong khi đi, cần chú trọng đến công tác quản lý sử dụng có hiệu quả đội ngũ lao động có kỹ năng sau khi họ về nước để tận dụng triệt để chất xám của nguồn nhân lực chất lượng cao này. Sau một thời gian làm việc, người lao động đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm quản lý và làm việc, có được kỹ năng cao hơn và có những kỹ năng mới mà chỉ khi làm việc ở nước ngoài mới có được, đồng thời trình độ ngoại ngữ, quản lý công việc của họ cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Vì vậy, quản lý tốt và thúc đẩy tiềm năng và thế mạnh của lực lương lao động này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh CMCN 4.0 và kỷ nguyên số. Một mặt, những lao động di chuyển cần được đưa vào hệ thống dữ liệu quản lý lao động quốc gia để tạo thuận lợi cho việc  kết nối cung-cầu lao động theo kỹ năng họ đã có. Mặt khác, cần tạo cơ chế thông thoáng để họ có thể phát huy kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm đã tích lũy được để truyền nghề hoặc khởi nghiệp trong nước và thậm chí là phát triển các ngành, nghề mới, có hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế khu vực và thế giới. Cũng cần có những biện pháp để khuyến khích cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước sử dụng những lao động này, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của từng doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nhờ đó, năng lực cạnh tranh của quốc gia trên tổng thể sẽ được nâng lên. Kinh nghiệm của một số nước cũng cho thấy rằng, nếu biết tận dụng chất xám và nguồn lực tài chính mà lao động có kỹ năng trở về mang lại, nền kinh tế của đất nước sẽ có những bước phát triển vượt bậc.