Công tác tổ chức quản lý về đấu thầu mua sắm công

Tại Hàn Quốc tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp, người có thẩm quyền quyết định về công tác QLNN về ĐTMSC; giúp việc cho Tổng thống trong việc QLNN về ĐTMSC là Bộ Kế hoạch và Tài chính và cơ quan chuyên trách thực hiện QLNN về ĐTMSC trực thuộc Bộ Kế hoạch và Tài chính là Cục Mua sắm công (PPS). Ngoài ra, các Bộ Chính quyền ở các cấp từ trung ương tới địa phương chịu trách nhiệm quản lý công tác ĐTMSC trong phạm vi nguồn vốn và thẩm quyền được phân cấp phụ trách, theo phạm vi quản lý.

Ở Hàn Quốc, Cục Mua sắm công (PPS) là cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, mua sắm và cũng là cơ quan trực tiếp thực hiện việc mua sắm công. PPS thực hiện quản lý đấu thầu tập trung dựa trên nền tảng là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (KONEPS). Theo quy định của Hàn Quốc, công khai thông tin được thực hiện trong các giai đoạn của quá trình đấu thầu, bao gồm cả việc đăng tải hồ sơ mời thầu (HSMT) trên KONEPS, để các nhà thầu tiềm năng có cơ hội xem xét, góp ý trước khi phát hành chính thức. Các kiến nghị của nhà thầu, giải trình của bên mời thầu liên quan đến HSMT đều được công khai trên Hệ thống. Đồng thời, thông qua Hệ thống việc tra cứu các thông tin liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng được tiến hành rất dễ dàng, thuận tiện theo tên bên mời thầu, thời gian, mã sản phẩm, số thông báo mời thầu… Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng cũng được cập nhật một cách thường xuyên trên Hệ thống. Về tổng thể, KONEPS cung cấp file dữ liệu với 44 trường thông tin cơ bản, bao gồm: thông báo mời thầu, yêu cầu kỹ thuật sơ bộ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng, thống kê số liệu về hoạt động đấu thầu… để các tổ chức, cá nhân sử dụng theo mục đích của mình.

Ở Hàn Quốc với sự quan tâm đặc biệt, quyết tâm cao, đường lối chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ từ rất sớm và có một chiến lược bài bản bao gồm từ việc xây dựng hệ thống pháp luật làm hành lang pháp lý cho công tác QLNN về đấu thầu và một kế hoạch đúng đắn về lộ trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết, môi trường cho việc phát triển đấu thầu qua mạng. Đến nay, công tác QLNN về đấu thầu nói chung, QLNN về ĐTMSC nói riêng, đặc biệt là mua sắm công điện tử đã đạt được những thành tích thần kỳ trong việc kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong ĐTMSC, hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí; đồng thời tạo ra môi trường ĐTMSC hiện đại, chuyên nghiệp, có tính minh bạch, cạnh tranh cao thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước. Cụ thể, mua sắm công ở Hàn Quốc đến năm 2017 đã tạo ra kỳ tích với sự tham gia của 95% cơ quan sử dụng ngân sách áp dụng mua sắm công qua mạng. Theo số liệu báo cáo của Cục Mua sắm công Hàn Quốc, trong 44 nghìn đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ở Hàn Quốc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng có tới 13% là các đơn vị ở trung ương, 18% là các đơn vị ở địa phương và trong 228 nghìn doanh nghiệp tham gia vào thị trường ĐTMSC thì có tới 39% là nhà thầu cung cấp hàng hóa, 38% là nhà thầu xây dựng, 21% là nhà thầu dịch vụ và 2% là các nhà thầu nước ngoài.