Đặc điểm chiến lược chủ sở hữu (ownerrship)

Đặc điểm chiến lược chủ sở hữu (ownerrship)
Đánh giá bài viết

– Chủ sở hữu là chủ quyền sở hữu của công ty mẹ về vốn và hoạt động ở nước ngoài. Hình thức cao điển hình của việc tham gia vào thị trường toàn cầu là chủ sở hữu 100% vốn và toàn bộ hoạt động của TNCs ở nước ngoài, hoàn toàn không có phần tham gia của bên đối tác nào vào về vốn và hoạt động của TNCs (khác hẳn với chiến lược liên doanh). Đây cũng là hình thức xuất khẩu vốn (tư bản) cao nhất để thiết lập công ty độc lập ở nước ngoài.

– Chiến lược chủ sở hữu đòi hỏi những nổ lực lớn về vốn, trình độ quản lý và các khả năng kinh tế khác (đặc biệt công nghệ) khi tham gia thị trường toàn cầu. Các công ty thường trải qua quá trình vận động từ bước cấp phép, liên doanh rồi đến chiến lược chủ sở hữu, với khả năng kiểm soát cao nhất nhằm đạt lợi nhuận lớn nhất.

Theo nghiên cứu của Werren J.Keegan, vốn, trình độ quản lý và công nghệ là các điều kiện hàng đầu của chiến lược chủ sở hữu nhằm đảm bảo thành công cho mục tiêu bành trướng toàn cầu, thu lợi nhuận cao.