Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp

 Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp được xác định như sau:

Trong đó:

–   Doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và doanh thu, chi phí hoạt động tài chính được xác định tương tự như ngành kinh doanh công ngiệp.

–   Chi phí bán hàng có thể phải phân bổ để tính giá thành toán bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành (đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp kinh doanh xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc để bán):

+ Phân bổ chi phí bán hàng kết chuyển kỳ sau theo chi phí nhân công trực tiếp:

+ Tính chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ:

–  Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể phải phân bổ để tính giá thành toán bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ:

+ Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển kỳ sau theo chi phí nhân công trực tiếp: tương tự như chi phí bán hàng đã nêu ở trên.

+ Tính chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ: tương tự như chi phí bán hàng đã nêu ở trên.