Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của các Công ty Sản xuất Xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Phụ lục 2.1e Bảng tổng hợp Kết quả khảo sát thu được như sau:

– Các công ty xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều sử dụng phần mềm kế toán đạt tỷ lệ 100%. Mỗi bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thu thập chứng từ liên quan đến phần hành kế toán được giao, sau đó nhập liệu vào phần mềm và được kế toán tổng hợp kiểm tra. Việc sử dụng phần mềm kế toán phục vụ cho công tác kế toán ở các công ty xi măng có quy mô lớn như Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch hay Công ty xi măng Phúc Sơn có sự kết nối đồng bộ, liên hoàn từ khâu thu thập chứng từ; xử lý thông qua việc ghi nhận, tính toán, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ vào sổ kế toán và lập các báo cáo kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên các công ty có quy mô nhỏ như: Công ty Cổ phần xi măng Duyên Linh; Công ty xi măng Chiến Thắng việc sử dụng phần mềm kế toán còn hạn chế như tính giá thành sản phẩm vẫn dùng bảng tính exel sau khi có kết quả mới nhập lại phần mềm kế toán.

– Niên độ kế toán: niên độ kế toán theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12;

– Kỳ tính giá thành của các công ty theo tháng là 100%;

– Tất cả các công ty xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Mức độ trang bị cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tại phòng tài chính kế toán đáp ứng các yêu cầu công tác kế toán tại các công ty theo kết quả khảo sát thì chưa đáp ứng được yêu cầu 13%, ở mức trung bình 67% và tốt là 20%. Như vậy đa số các công ty xi măng đều chưa đầu tư thích hợp về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin cho công tác kế toán, chính yếu tố này cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thông tin KTQTCP và tính kịp thời trong các báo cáo. Mức độ trang bị tốt tập trung chủ yếu vào Công ty xi măng Hoàng Thạch, Công ty xi măng Phúc Sơn và Công ty TNHH SXVLXD Thành Công.

– Chế độ kế toán: Từ trước ngày 01/01/2015 các công ty đều áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 20/3/2006; Thông tư số 244/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Từ ngày 01/01/2015 áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200.