Đặc điểm tổ chức quản lý

Nhìn chung tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của các Công ty xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho đến nay đều hướng đến việc tinh giản lao động gián tiếp ở mức thấp nhất. Các được phân cấp quản lý rõ ràng, đảm bảo quán triệt nguyên tắc một thủ trưởng, chế độ trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động trong Công ty phù hợp với quy mô sản xuất, ứng với các đặc điểm kinh tế của từng Công ty, bộ máy quản lý vừa đơn giản vừa hiệu quả. Mỗi công ty tùy thuộc vào quy mô có thể lập các đơn vị trực thuộc hoặc không có đơn vị trực thuộc.

Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch:  Công ty xây dựng mô hình tổ chức mới là mô hình quản lý hỗn hợp Giám đốc và các phó giám đốc để thay thế mô hình kỹ sư trưởng, bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được sắp xếp hợp lý, đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả cao. Bộ máy quản lý của Công ty là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ, quan hệ phụ thuộc và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định được bố trí theo từng cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý của Công ty. Đảm bảo quán triệt nghiêm túc một thủ trưởng, chế độ trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động trong Công ty phù hợp với quy mô sản xuất, ứng với các đặc điểm kinh tế của Công ty, bộ máy quản lý vừa đơn giản vừa hiệu quả, sơ đồ 2.4.

Đây là bộ máy quản lý của công ty sản xuất xi măng liên doanh, tổ chức bộ máy của công ty theo mô hình tập trung, đại diện chủ sở hữu là Hội đồng thành viên gồm 10 người do ông Chen Liang Chuan là chủ tịch, ông Chen Ken Yuan là thành viên hội đồng, đồng thời là Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty. Giúp việc Tổng giám đốc có sáu giám đốc gồm giám đốc sản xuất, giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc Phúc Sơn Bình Định và giám đốc chi nhánh Long An. Mỗi giám đốc có một đến ba phó giám đốc giúp việc và quản lý một số đơn vị phụ thuộc. Bộ máy quản lý tài chính chịu sự điều hành trực tiếp của giám đốc tài chính gồm ba phòng (phòng Dự án, phòng Kế toán và phòng Tài chính) có chức năng xây dựng, trình duyệt và triển khai các dự án đầu tư, huy động vốn, kiểm soát nội bộ và tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ kế toán của Việt Nam. Tổ chức bộ máy theo mô hình tập trung nhiều cấp, mỗi cấp đều có chức năng nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm cụ thể. Tổ chức bộ máy có đầy đủ các bộ phận như quản lý, sản xuất và các đơn vị phụ trợ. Lao động được bố trí phù hợp với quy trình công nghệ của hai dây chuyền sản xuất xi măng và các bộ phận văn phòng, phụ trợ.