Đặc tính chất lượng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Việc xác định được một chỉ số được xem là tốt rất quan trọng, chỉ số tốt là chỉ số phản ánh được mục tiêu xây dựng và có thể đo lường được chỉ số đó Thông thường các đặc tính chất lượng kỳ vọng của chỉ số khi xây dựng bao gồm [88]:

  • Sự phù hợp với nhiệm vụ đánh giá vấn đề đó là điều kiện đầu tiên của chỉ số hữu ích. Chỉ số “phát thải SO2 trên một đơn vị sản phẩm” luôn tốt hơn “mức phát thải trung bình SO2”.
  • Dữ liệu về chỉ số luôn sẵn có và chính xác.
  • Các chỉ số được xây dựng cần được xác nhận lại.
  • Các chỉ số cần được xây dựng thành bộ chỉ số để đảm bảo tính toàn diện của vấn đề đánh giá.
  • Bộ chỉ số cần có số lượng vừa đủ. Quá nhiều chỉ số gây khó khăn cho việc đánh giá, quá ít chỉ số sẽ bị thiếu thông Chỉ số cũng nên dễ áp dụng và đánh giá.
  • Chỉ số nên cân bằng về tính đơn giản và có ý nghĩa. Thông thường chỉ số có ý nghĩa sẽ đối phức tạp.
  • Các chỉ số bao gồm cả định tính và định lượng. Không phải chỉ các chỉ số định lượng cần thiết. Những đánh giá về chất lượng, sự thỏa mãn, hài lòng không thể đo lường bằng con số chính xác được. Bởi vậy, chỉ số định tính là cần thiết.
  • Chỉ số cho phép so sánh sự tiến bộ của chủ đề hoặc các đối tượng.
  • Chỉ số nên có đánh giá mở, minh bạch thông qua công nhân, cộng đồng và tất cả các bên liên quan khác.