Đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đánh giá bài viết

Kinh tế thị trường gồm có :

– Kinh tế thị trường hoàn hảo ( chịu tác dụng theo quy luật chung)
– Kinh tế thị trường không hoàn hảo (hỗn hợp)

Trên thực tế không có nền kinh tế thị trường hoàn hảo

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam một mặt nó vừa có tính chất chung của nền kinh tế thị trường đó là các chủ thể kinh tế có tính độc lập, có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh.

– Giá cả do thị trường quyết định
– Nền kinh tế vận động theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường.
– Nếu là nền kinh tế thị trường hiện đại có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.
Còn kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có đặc trưng sau:
– Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường: là sự giải phóng sức sản xuất, là động viên mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện chủ nghĩa xã hội bằng con đường công nghiệp hoá- hiện đại hoá xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất của nhân dân.
– Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Điều này được thể hiện:
+ Nền kinh tế nước ta tồn tại ba loại hình sở hữu : sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân do đó vẫn còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế.
+ Các thành phần kinh tế tồn tại một cách khách quan và sự tồn tại đó nhằm khai thác mọi nguồn lực kinh tế, nâng cao hiệu quả, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo đó là vấn đề có tinhd nguyên tắc cho sự định hướng và cũng lá sự khác biệt giữa kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vơí kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
– Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó phân phối theo thu nhập là chủ yếu.
– Cơ chế vận hành nền kinh tế là kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Trong thời đại ngày nay, hầu hết tất cả các nền kinh tế thị trường đều có vai trò quản lý của nhà nước để sửa chữa những thất bại của thị trường. Trong nền kinh tế nước ta nhà nước xã hội chủ nghĩa là của dân do dân và vì dân do đó khác với bản chất của nhà nước tư bản do đó quản lý của nhà nước là nhằm sửa chữa những thất bại của thị trường để thực hiện các mục tiêu xã hội, vấn đề nhân đạo mà kinh tế thị trường không làm được, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác quản lý của nhà nước theo nguyên tắc là kết hợp kế hoạch với thị trường trong cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và sự kết hợp đó được thực hiện có hai tầng là vĩ mô và vi mô.
– Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế mở hội nhập quốc tế.