Đặc trưng cơ bản các loại thị trường

Như chúng ta đã biết,kinh tế học hiện đại phân chia thị trường thành thị trường yếu tố sản xuất và thị trường bằng hàng hoá tiêu dùng,dịch vụ; thị trường trong nước và thị trường ngoàI nước.

Thị trường yếu sản xuất hay thị trường “đầu vào” là nơi mua bán các yếu tố sản xuất như sức lao động,tư liệu sản xuất,vốn và các điều kiện vật chất khác để sản xuất kinh doanh.Thị trường hàng tiêu dùng,dịch vụ hay thị trường “đầu ra” là nơi mua bán các hàng hoá tiêu dùng cuối cùng và dịch vụ.
Thị trường trong nước là việc mua bán trao đổi hàng hoá giữa các chủ thể kinh tế và người tiêu dùng trong nước.Thị trường nước ngoài là sự mua bán,trao đổi hàng hoá giữa nước nào với nước khác.

Chúng ta sẽ xem xét,nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của các loại thị trường nêu trên.
Nền KTTT ở Việt Nam mang những đặc điểm vốn có của KTTT.KTTT định hướng XHCN hay KTTT TBCN đều vận hành theo cơ chế thị trường,trong đó thị trường là nơi phân bố các nguồn lực của nền sản xuất xã hội; Mọi nguồn lực xã hội trong nền KTTT từ sản phẩm hàng hóa và dịch vụi đều tiền vốn,lao động,đất đai-bất động sản đều là hàng hoá và chịu chi phối của các qui luật của nền KTTT.
Trong nền KKTTT định hướng XHCN-xét về thuộc tính hàng hoá của thị trường,cũng tất yếu phải có đâỳ đủ các loại thị trường cơ bản như thị trường hàng hoá và dịch vụ,thị trường lao động,thị trường tài chính(thị trường vốn),thị trường đất đai-bất động sản,thị trường KHCN.Ngoài ra,cơ chế thị trường cũng hoạt động và phát huy tác dụng trong các lĩnh vực như văn hoá,giáo dục- đào tạo,y tế,thể dục,thể thao…
Có nhiều thành phần kinh tế tham gia cạnh tranh trên phần lớn các thị trường.
Các thành phần tham gia trên thị trường cạnh tranh bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật.

Tuy nhiên bên cạnh đó,nền KTTT định hướng XHCN hay KTTT ở Việt Nam có sự khác biệt cơ bản với KTTT nói chung được thể hiện ở tính đặc thù riêng có của HTTT trong nền KTTT định hướng XHCN.Đó là do thuôc tính xã hội,tính chất của quan hệ sản xuất và hoạt động điều tiết vĩ mô của Nhà nước quyết định.Tính đặc thù của các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN được biểu hiện ở : 1)mục tiêu phát triển của thị trường;