Đặc trưng cơ bản của an sinh xã hội

Đặc trưng cơ bản của an sinh xã hội
Đánh giá bài viết

 

1. Đối tượng của an sinh xã hội bao gồm những nhóm đối tượng sau:

+ Người lao động và gia đinh họ.

+ Người có công với cách mạng, người đóng góp công sức cho tổ quốc.

+ Người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người nghèo

khó, túng thiếu.

+ Người gặp thiên tai hoả hoạn, địch họa hoặc các rủi ro khác.

2. An sinh xã hội nhằm bù đắp một phần thu nhập cho cho những người bị mất hoặc bị giảm khả năng lao động.

3. An sinh xã hội là sự trợ giúp vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội. Sự thụ hưởng của các bên được đảm bảo thực hiện trên cơ sở sự đóng góp nhưng cũng tính đến yếu tố cộng đồng, yếu tố nhân đạo.

4. Nguồn quỹ của an sinh xã hội rất đa dạng có thể do sự hỗ trợ từ ngân sách của nhà nước, của người lao động, người sử dụng lao động, có thể do sự hỗ trợ quyên góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

5. Về bản chất, an sinh xã hội là sự san sẻ trách nhiệm của mọi người đối với những người gặp rủi ro, khó khăn hoặc những yếu tố khác mà bị giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm hoặc mất khả năng lao động.