Đặc trưng của kinh tế trang trại

Đặc trưng của kinh tế trang trại
Đánh giá bài viết

Ngay từ khi kinh tế trang trại mới hình thành ở một số nước công nghiệp hoá Tây Âu, C. Mác dã là người đầu tiên đưa ra nhận xét chỉ rõ đặc trưng cơ bản của kinh tế trang trại với kinh tế tiểu nông. Người chủ trang trại sản xuất và bán tất cả, kể cả thóc giống. Còn người tiểu nông sản xuất và tự tiêu thụ hầu hết các sản phẩm làm ra và mua bán càng ít càng tốt.

– Trải qua hàng thế kỷ, phát triển kinh tế trang trại thực tế đã chứng minh đặc trưng cơ bản của kinh tế trang trại là sản xuất nông sản hàng hoá theo nhu cầu của thị trường.
– Có sự tập trung tích tụ cao hơn rõ rệt so với mức bình quân của hộ kinh tế ở từng vùng về các điều kiện sản xuất như đất đai, vốn, lao động.
– Người chủ trang trại cũng là người trực tiếp sản xuất quản lý.
– Sản xuất đi vào chuyên môn hoá cao hơn, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, lên giá trị sản phẩm thu nhập và giá trị sản phẩm hàng hoá ngày càng tăng.
– Các tài sản cũng như sản phẩm thuộc quyền sở hữu gia đình và được pháp luật bảo hộ.