Đánh giá các chính sách tài chính tác động đến hoạt động của các DN có vốn đầu tư nước ngoài

Đánh giá các chính sách tài chính tác động đến hoạt động của các DN có vốn đầu tư nước ngoài
Đánh giá bài viết

1. Chính sách thuế còn thiếu minh bạch và chưa hợp lý.
– Sự thiếu minh bạch, một phương thức quản lý khép kín, “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong lĩnh vực thuế đã tồn tại nhiều năm nay. Vừa ban hành cơ chế thuế, tổ chức thu thuế, thanh tra thuế và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.
Sử dụng thuế làm công cụ để phục vụ quá nhiều các chính sách xã hội làm mất tính trung lập của thuế.
Hệ thống chính sách thuế còn chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và chưa đảm bảo tính tương thích với các nền kinh tế thị trường khác trong khu vực.
Chính sách thuế chưa thực sự bình đẳng.
2. Thị trường tài chính tín dụng và các dịch vụ tài chính chưa  đồng bộ.
Khả năng tài chính bản thân doanh nghiệp hạn chế, nhất là đối với doanh nghiệp mới thành lập. Trong khi đó nguồn vốn của các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu về vốn trung và dài hạn.
Đối với doanh nghiệp Nhà nước thì không cần thế chấp, nguồn vốn thì chủ yếu là ngắn hạn, nguồn vốn dài hạn rất hạn hẹp nên nhiều trường hợp doanh nghiệp có dự án mang tính khả thi, nhưng các tổ chức tín dụng phải từ chối nhu cầu vay của doanh nghiệp.
Các hoạt động dịch vụ tài chính ở nước ta chưa phát triển kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung. Dịch vụ tài chính ở nước ta hiện nay chiếm tỷ trọng nhỏ.
Mở cửa thị trường dịch vụ tài chính là một quá trình hết sức nhạy cảm, đi liền với các ảnh hưởng tiêu cực và tích cực. Do đó cần phải đánh giá cụ thể kết quả và những tồn tại của dịch vụ tài chính tiền tệ chủ yếu như tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán và dịch vụ kế toán.
3. Chính sách tài chính doanh nghiệp còn chậm đổi mới.  
– Những tồn tại về chính sách phân phối của doanh nghiệp.
Chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có khả năng tích luỹ vốn,  cơ  chế phân phối lợi nhuận sau thuế hiện hành chưa gắn chặt giữa quyền lợi của doanh nghiệp và tập thể lao động trong doanh nghiệp.
Chưa khuyến khích nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách, theo cơ chế phân phối lợi nhận hiện hành hầu như mới chỉ giải quyết nguồn thu hiện tại cho ngân sách chứ chưa có chiến lược lâu dài .
– Những tồn tại trong cơ chế và chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp :
Chính sách tài chính cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích chưa được tách bạch rõ ràng.
Quyền chủ sở hữu của Nhà nước đối với doanh nghiệp và quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với tài sản chưa phân định rõ ràng.
Chưa thực sự giao quyền chủ động cho doanh nghiệp.
Trách nhiệm của người quản lý và điều hành doanh nghiệp chưa được quy định cụ thể.
4. Thiếu định hướng chiến lược và giải pháp hỗ trợ đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
 Chưa có chính sách và cơ chế quản lý thích ứng với quy mô doanh nghiệp.
Thiếu một cơ quan giúp Chính phủ quản lý thống nhất chính sách chương trình hỗ trợ đối với doanh nghiệp .