Đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương.

Phát triển kinh tế địa phương sẽ góp phần vào phát triển kinh tế của tỉnh, đó đó thúc đẩy GNBV. Thời gian tới tỉnh cần thực hiện các giải pháp:

Một là, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa bằng cách tăng năng lực tự chủ sáng tạo, và độc lập trong sản xuất kinh doanh của người nghèo vùng miền núi. Thông qua hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề, tăng cường năng lực và khả năng cho người nghèo có thể chủ động tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, biết cách tính toán, hạch toán kinh doanh hiệu quả. Trong hoạt động khuyến nông, khuyến lâm và đào tạo nghề cần thực hiện đổi mới nội dung, cách thức hỗ trợ cũng như liên tục cập nhật kiến thức sản xuất, kinh doanh, tăng cường cung cấp thông tin thị trường thông qua tổ chức các lớp học để đào tạo cho người nghèo về các kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, phòng bệnh, giúp họ thích nghi tốt với nền kinh tế hàng hóa. Bên cạnh đó, những hỗ trợ về  vốn cũng cần được quan tâm nhiều hơn.

Hai là, tùy thuộc đặc thù của từng huyện vùng miền núi,  cần tăng cường xây  dựng các mô hình sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả như mô hình  trang trại ở các vùng núi trung du (như Nghĩa Đàn chẳng hạn), xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoặc thực hiện liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa các doanh nghiệp (bao tiêu sản phẩm)  với người dân (trực tiếp sản xuất). Chính quyền các huyện, xã vùng miền núi cần chủ động hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư, tìm kiếm thị trường, thực hiện xúc tiến thương mại  cho người nghèo vùng miền núi để bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Ba là, tăng cường khả năng đổi mới và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp chất lượng cao  thông qua xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đặc thù cho   các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ở vùng miền núi tỉnh Nghệ An (đặc biệt là xây dựng các chính sách, cơ  chế đặc thù để kêu gọi các nguồn   lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, chế biến, từ đó xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa cho vùng miền   núi tỉnh Nghệ An).

Bốn là, chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, đảm bảo duy trì, gắn kết mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, để đảm bảo mối quan hệ gắn kết lâu dài, chính quyền các địa phương cần lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp với khả năng của người  dân và thực tiễn cũng như tiềm năng  của địa phương để hợp tác sản xuất – kinh doanh, nhằm tăng tính hiệu quả của hoạt  động hợp tác kinh doanh.

Năm là, định hướng nâng cao và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cho các sản phẩm hàng hóa của địa phương, phụ thuộc vào đặc trưng sản xuất của mỗi huyện vùng miền núi cao, nhằm gắn kết thị trường sản xuất trong tỉnh, huyện, xã với   thị trường trong nước và quốc tế, dần dần nâng cao được khả  năng sản xuất,  chất  lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa quốc tế, tạo nguồn đầu vào – đầu ra ổn định, đảm bảo cho hàng hóa của địa phương.