Điều kiện để được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp?

Theo quy định tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội: Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ y tế và Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định khi làm việc trong môi trường  hoặc nghề có yếu tố độc hại.

– Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ y tế và Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định.