Điều kiện để được hưởng chế độ khi con ốm đau?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 152/ 2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ: Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội  hưởng chế độ khi con ốm đau là: Có con dưới 7 tuổi ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.