Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước

Thứ nhất: có định hướng nhất định về chiến lược phát triển của ngành Xi măng nói chung và xi măng tại Hải Dương nói riêng trong điều kiện hiện nay (hội nhập quốc tế và yêu cầu quản lý Nhà nước) để từ đó các công ty xi măng xây dựng chiến lược phát triển cụ thể phù hợp, nhằm xây dựng được công tác kế toán nói chung và công tác KTQTCP nói riêng đảm bảo yêu cầu quản lý.

Thứ hai: hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán trong điều kiện hội nhập. Hội nhập về kế toán là yếu tố cấp thiết vì thế bên cạnh KTTC đang được hoàn thiện thì vai trò, nội dung của KTQTCP cần phải được bổ sung và hoàn thiện hơn nữa. Vì thế Nhà nước cần thực hiện theo hai hướng đó là nếu vẫn để KTQTCP mang tính chất hướng dẫn thì cần có các hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về các nội dung hoặc đưa vào luật hóa thì cũng cần phải có những nội dung nhất định để làm cơ sở cho các Công ty xi măng có được những định hướng thực hiện.

Thứ ba: Thành lập Hội kế toán quản trị. Trên thế giới hiện nay có Hội kế toán quản trị công chứng Anh quốc CIMA (Chartered Institute of Management Accountants); Hội kế toán quản trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants)…những Hội kế toán này đề có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, có số lượng hội viên lớn, đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay. Vì thế, cần thiết phải xây dựng và phát triển Hội kế toán quản trị tại Việt Nam nhằm đáp ứng được yêu cầu hiện nay để đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ KTQT CMA (Certificate of Management Accountants)

Thứ tư: tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa về vai trò của KTQTCP trong các doanh nghiệp nói chung và các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng. Cùng với sự tuyên truyền của Nhà nước thì cần có các đơn vị liên quan hỗ trợ như các cơ sở đào tạo cần đào tạo chuyên sâu hơn nữa, các Hiệp hội quản lý (VCCI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; VAA – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; VACPA – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam …) cũng tăng cường hoạt động truyền thông, hội thảo về KTQTCP để hướng đến tăng cường nhận thức của những đối tượng liên quan, đặc biệt là chủ các doanh nghiệp và vai trò, tác dụng của KTQTCP.

Đối với các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ nhất, nhân tố nhận thức và con người: tăng cường sự nhận thức về vai trò và nội dung KTQTCP đối với người quản lý cũng như những kế toán viên trong các công ty sản xuất xi măng. Thay đổi nhận thức là yếu tố tiên quyết quyết định sự thay đổi về việc áp dụng KTQTCP vào các công ty sản xuất xi măng để từ đó có những kế hoạch vận dụng KTQTCP cụ thể  phù hợp với từng đặc điểm của mình. Yếu tố này được thực hiện bằng cách thường xuyên hơn nữa tìm hiểu về KTQTCP tại các lớp học tập, bồi dưỡng do các Hiệp hội, cơ quan nhà nước tổ chức và trên các phương tiện thông tin hiện nay.

Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy KTQTCP và các nội dung KTQTCP: định hình xây dựng và tổ chức được bộ máy KTQTCP là rất cần thiết, là nền tảng để triển khai những nội dung tiếp theo trong công tác KTQTCP, vì thế cần lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KTQTCP cho phù hợp với quy mô, đặc điểm và mục tiêu quản lý. Từng nội dung về KTQTCP cần được xác định rõ mới thực hiện được.

Thứ ba, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin: ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần vô cùng to lớn trong hoạt động quản lý của công ty sản xuất xi măng nói chung và công tác kế toán nói riêng. Tổ chức bộ máy KTQTCP cần tính đến việc ứng dụng công nghệ thông tin với mạng Internet, mạng LAN và tiếp nhận những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất và quản lý…sẽ góp phần giảm thiểu số lượng nhân công thực hiện, tăng cường quá trình xử lý thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.