Điều kiện địa điểm thanh toán là gì?

Trong thanh toán quốc tế giữa các nước, bên nào cũng muốn trả tiền tại nước mình, lấy nước mình làm đại điểm thanh toán vì có những điều lợi sau:

(1)   Có thể đến ngày trả tiền mới phải chi tiền ra, đỡ đọng vốn nếu l à người nhập khẩu hoặc có thể thu tiền về nhanh chóng nên luân chuyển vốn nhanh nếu là người xuất khẩu

(2)  Ngân hàng nước mình thu được lệ phí nghiệp vụ

(3)  Có thể tạo điều kiện nâng cao được địa vị của thị trường tiền tệ nước mình trên thế giới.

Trong thanh toán ngoại thương, địa điểm thanh toán có thể ở nước người nhập khẩu hoặc ở nước người xuất khẩu hoặc ở nước thứ ba. Nhưng trong thực tế, việc xác định địa điểm thanh toán là do sự so sánh lực lượng giữa hai b ên quyết định, đồng thời cũng thấy rằng dùng đồng tiền thanh toán của nước nào thì địa điểm thanh toán thường là nước ấy.