Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội: Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

– Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– TRường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định cho đến khi đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.