Điều kiện kinh tế – xã hội

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của Tỉnh trưởng; cùng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sự năng động của các thành phần kinh tế, nền KT-XH của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển, đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13,8%, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; phong trào xây dựng nông thôn mới được triền khai sâu rộng và đạt kết quả nổi bật. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng Huyện được tăng cường; công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt.

Những đặc điểm về KT-XH cũng như quá trình phát triển trong những năm gần đây (2010-2017) có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống KT-XH của tỉnh, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi cũng như phân cấp quản lý NSĐP trên địa bàn tỉnh.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của Tỉnh trưởng; cùng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sự năng động của các thành phần kinh tế, nền KT-XH của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển, đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13,8%, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; phong trào xây dựng nông thôn mới được triền khai sâu rộng và đạt kết quả nổi bật. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng Huyện được tăng cường; công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt.

Về kinh tế

Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển

Sản xuất công nghiệp năm 2017 được phục hồi và phát triển tích cực, nhiều sản phẩm chủ lực được sản xuất với sản lượng lớn, một số dự án công nghiệp đi vào hoạt động và phát huy công suất (nhà máy mía , nhà máy thủy điện, nhà máy chế biến mũ cao su ATTAPƯ…), chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh đang phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng để gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Năm 2016, Giá trị sản xuất công nghiệp (giá ss 2010) đạt 416,77 tỷ kíp, tăng 2% so với năm 2015.

Tổng vốn đâu tư phát triển toàn xã hội đạt 637,62 tỷ kíp, tăng 2,1% so với năm 2016. Trong đó: vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 66,48 tỷ kíp, tăng 12,1%; vốn NS nhà nước đạt 571,14 tỷ kíp, giảm 2%.

Công tác đầu tư xây dụng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thực hiện theo Nghị định số 119/CT-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, điều chỉnh các chương trình, dự án đầu tư kịp thời. Do vậy công tác quản lý đầu tư cơ bản được kiếm soát chặt chẽ; nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải. Một số công trình trọng điểm có khối lượng thực hiện lớn như:Bệnh viện đa khoa tỉnh ATTAPƯ, quốc lộ 18B, và quốc lộ 1 I.

Tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2017 ổn định, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai tích cực Kế hoạch số 7/KH-UBND ngày 12/07/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 4-NQ/HĐND của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu NS nhà nước năm 2017; Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 227/NQ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành đầu tư, sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triến kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, thành lập mới 156 doanh nghiệp, tăng 18,4% so với năm 2016; tổng vốn đăng ký đạt 406 tỷ kíp, tăng 4,1%; giải thể 41 doanh nghiệp, giảm 32,7% so với năm 2016. Kinh tế tập thể được quan tâm phát triển với nhiều giải pháp cụ thể hoá Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Trong năm có 45 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 101,54 tỷ kíp. Trong đó, có 18 dự án trong các khu công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ kíp, giảm 48,6% so với năm trước.

Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản phẩm được nâng lên. Năm 2017, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng và hạn hán cục bộ đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 1,526 ha, giảm 0,8% so với năm 2016. Trong đó: diện tích cây lương thực có hạt đạt 720 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42,064 nghìn tấn, giảm 1% so với năm 2015, bằng 98,8% so với kế hoạch. Mặc dù sản lượng lương thực có hạt giảm nhưng giá trị sản phẩm được tăng lên do tăng diện tích lúa chất lượng cao chiếm 42,4% diện tích gieo cấy, đạt 33,6 ha, giá bán lúa chất lượng cao gấp 1,2-1,5 lần so với lúa thường; diện tích ngô lấy hạt chuyển sang sản xuất ngô rau và làm thức ăn gia súc nên giá trị tăng lên.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với năm 2017. Cụ thể, đàn trâu đạt 28.218 con, đạt kế hoạch, giảm 14,66%; đàn bò đạt 37,144 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 80,55%, đàn gia cầm đạt 32.230 con đạt 100% kế hoạch, tăng 3,5%.

Công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão sớm được triển khai; Toàn tỉnh có 28 điểm thủy lợi, trong đó có 11 điểm dùng máy bơm, 13 điểm kênh mương, 4 điểm thủy lợi to lên đến 2180 ha. Thực hiện tu bổ đê điều, an toàn hồ chứa, kiên cố hóa kênh mương và thủy lợi nội đồng.

Tài chính, thương mại và dịch vụ

Thu NS nhà nước được chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt, các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu khác NS khác đều vượt dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm. Thu NS trên địa bàn ước đạt 113,48 tỷ kíp, giảm 14,8% so với năm 2016, không vượt 15% dự toán HĐND giao. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác NS đạt 69,77 tỷ kíp, không vượt 42% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu tiền sử dụng đất đạt 1,89 tỷ kíp, không vượt 41% dự toán HĐND tỉnh. Thu từ hoạt động XNK đạt 24,61 tỷ kíp, bằng  136,7 % dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng chi NS trên địa bàn đạt 451,13 tỷ kíp, tăng 38,8% so với năm 2017; trong đó đảm bảo kịp thời chi thường xuyên, các chính sách an sinh xã hội, người có công đồng thời đã tăng cường lồng ghép đầu tư và ưu tiên trả nợ XDCB.

Tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng ước đạt 152 tỷ kíp, giảm  45% so với dự toán  năm 2017 , dư nợ cho vay đạt 335 tỷ kíp tăng 16% so với năm 2016. Trong năm đã có trên 99 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn.

Hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả tốt. Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, một số sản phẩm công nghiệp. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 65,46 triệu USD, tăng 146 % so với năm 2016; Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 7,67 triệu USD, tăng 14,5% so với năm 2016.

Tuy chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, những bất ổn trong khu vực nhung số khách du lịch đến ATTAPƯ vẫn đạt 127,187 lượt, tăng 13% so với năm 2016, doanh thu đạt trên 22.5 tỷ kíp, tăng 5%. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch được tập trung cao, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Cơ sở hạ tầng các khu du lịch tiếp tục được đầu tư. Chất lượng dịch vụ du lịch được cải thiện, nhất là dịch vụ lưu trú chất lượng cao.

Các ngành dịch vụ như bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải… tiếp tục phát triển, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng các loại hình dịch vụ nâng cao chất lượng, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Giao thông

ATTAPƯ là một điểm nút giao thông quan trọng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Có đường bộ giao thông chạy qua cửa khẩu quốc tế Phù Cưa giáp với cửa khẩu quốc tế Bờ Y của tỉnh Kon Tum Việt Nam.

– Đường bộ: Trên địa bàn tỉnh có quốc lộ 18A từ tỉnh ATTAPƯ đến tỉnh ChamPaSak, dài 154km. Quốc lộ 16A từ huyện Sa Măc Khi Xay Km 52 đến huyện Pak Song tỉnh ChamPaSak. Quốc lộ 18B từ huyện Sa Măc Khi Xay đi cửa khẩu quốc tế Phù Cưa dài 113km. Quốc Lộ 1I từ huyện Sa măc khi xay đến tỉnh Sê Kong, dài 79km.

– Toàn tỉnh có 198 đường bộ giao thông, dài 1 387,09km

– Đường thuỷ: Tỉnh ATTAPƯ có hệ thống giao thông thuỷ rất thuận lợi do có nhiều con sông lớn như: Sông Sê Kong, sông Xê Ka Mán, sông Sê Sụ, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dân số, lao động và việc làm

Với quy mô dân số năm 2009 là gần 120 nghìn người. So với dân số khu vực 4 tỉnh nam Lào, dân số tỉnh ATTAPƯ chiếm 15 % và bằng 2% dân số cả nước. Mật độ dân số của tỉnh (khoảng 12 người/km2) thấp hơn mật độ trung bình của vùng, dự kiến dưới 300 nghìn người đến 2020 và đang nằm trong “thời kỳ dân số vàng”, là lợi thế không nhỏ để cung cấp nguồn lao động, thuận lợi trong quản lý và không gây sức ép lớn đối với phát triển kinh tế.

Nguồn lao động khá về cả số lượng, chất lượng và đang ở thời kỳ đầu với tổng lao động năm 2008 chiếm 3,2% dân số (khoảng 4 nghìn người). ATTAPƯ có tỷ lệ lao động thất nghiệp đô thị khá thấp (3,7%), chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá là khá so vùng 4 tỉnh nam Lào cũng như cả nước. Do vậy, đây là một nhân tố rất thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động.

Văn hóa – xã hội

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền

Chất lượng giáo dục được nâng lên, quy mô trường lớp, học sinh được duy trì và giữ vững. Ngành giáo dục và đào tạo đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2016-2017, hướng tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 92,2%; kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia toàn tỉnh đạt 93,5% ; tiếp tục củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học mức độ 2, THCS. Đến nay, đã kiểm tra công nhận 4 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; thực hiện đồng bộ cả 2 lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh, đồng thời, tăng cường giám sát phát hiện kịp thời không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Duy trì tốt việc tiêm chủng mở rộng ở tất cả các bản, huyện trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona MERS-CoV, dịch sởi, dịch chân tay miệng, dịch cúm A (H1N1, H5N1) và các dịch bệnh mùa xuân – hè, mùa mưa bão. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được tăng cường thông qua triển khai kế hoạch. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; các bệnh viện tuyến tỉnh đã chủ động phối hợp với các bệnh viện Trung ương triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh đạt kết quả tốt, hạn chế tối đa việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, báo chí và phát thanh truyền hình tập trung tổ chức tuyên truyền các nội dung thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2017, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, nổi bật là 63 năm ngày thành lập Đảng NDCM, 43 năm ngày Quốc Khánh; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh ATTAPƯ ; Lễ hội truyền thống đua thuyền … UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh góp phân đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong khư dân cư, xây dựng nếp sống văn minh cũng như các phong trào tình làng, nghĩa xóm, tình người được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi phong phú ở rộng khắp các cơ sở. Thể thao thành tích cao đã giành được 15 huy chương các loại, gồm 5 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Hoạt động khoa học công nghệ, quản lý môi trường có chuyển biến tích cực, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, bảo vệ môi trường. Công tác quản lý công nghệ tập trung thực hiện đối với lĩnh vực tư vấn, kết nối cung – cầu công nghệ, thẩm tra giám sát công nghệ đối với các dự án đầu tư. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đề án đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư đã được duyệt; xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường đầu tư trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường; tập trung cao ở các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, các khu du lịch.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Đời sống nhân dân có tiến bộ nhiều mặt. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm. Đến nay, theo tiêu chí năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn 47%.

Công tác chăm sóc người có công được chăm lo đầy đủ, kịp thời. Việc thăm hỏi, tặng quà cho người có công, người nghèo trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội trong các dịp lễ, tết được duy trì; cứu trợ đột xuất cho nhân dân trong các thời điểm giáp hạt được chú trọng. Công tác đào tạo nghề tiếp tục phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt 75%; tạo việc làm mới cho 2580 lao động, đồng thời, đã giải quyết tương đối tốt chính sách đối với người lao động trên địa bàn.

Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh. Đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2010-2017;

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt. UBND tỉnh đã thành lập Ban tiếp công dân của tỉnh và chỉ đạo thành lập Ban tiếp công dân cấp huyện. Đặc biệt đã phối hợp với Trung ương chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc kiến nghị, khiếu nại kéo dài của công dân như vụ việc kiến nghị, khiếu nại của một số công dân bản Seekhamman, bản Phonsavan, bản Viengxay. Việc xử lý sau thanh tra khi có kết luận được thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 15 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 95 tổ chức, đơn vị, cá nhân; phát hiện sai phạm trên 3 tỷ kíp và 1020 m2 đất; kiến nghị thu hồi trên 3,5 tỷ kíp , xử phạt vi phạm hành chính trên 3,5 triệu kíp. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được nâng lên, đã tập trung chỉ đạo xem xét kết luận, quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn quy định.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được tuyên truyền, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch về chi tiêu tài chính. Trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiến hành 4 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN tại 3 đơn vị theo kế hoạch năm 2017. Qua thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại tại các đơn vị và đưa ra kiến nghị chấn chỉnh kịp thời.

Về an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và được giữ vững. Lực lượng Công an đã chủ động nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên liên quan đến An ninh trật tự và các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị- văn hóa diễn ra trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc được phát động mạnh mẽ, có bước phát triển mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, hiệu quả, huy động sức mạnh tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo An ninh trật tự.

Lực lượng quân sự địa phương tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến nhằm ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra, sẵn sàng đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, và tìm kiếm cứu nạn.

Hoạt động đối ngoại đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên

Công tác quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào làm việc, lao động, thăm quan du lịch tại địa phương đảm bảo chặt chẽ. Các dự án ODA, FDI tiếp tục được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ. Trong năm 2017, đã đón tiếp 29 đoàn khách quốc tế vào thăm và làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, trong đó có 7 đoàn từ cấp đại sứ trở lên đảm bảo nghi thức ngoại giao tạo ấn tượng tốt đẹp, đặc biệt tỉnh đã ký biên bản thỏa thuận hữu nghị hợp tác với Việt Nam, Thái Lan. Công tác vận động vốn ODA, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại được triển khai thuận lợi; đã vận động, tiếp nhận gần 8.31 triệu USD vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.