Điều kiện thực hiện giải pháp phát triển xuất khẩu nông sản nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC với các cơ quan, tổ chức khác

*) Đối với các tổ chức xúc tiến, hiệp hội ngành hàng

Các tổ chức, hiệp hội ngành hàng cần chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về xuất nhập khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt  chẽ với nhau trong việc lập và thực hiện các kế hoạch và chương trình thông tin   chung về lĩnh vực xuất nhập khẩu; tổ chức các lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo  phổ biến kiến thức và nâng cao kiến thức  về xuất nhập khấu cho các  đối tượng là  lãnh đạo các DN xuất nhập khẩu, cán bộ các cơ quan tham mưu cho các nhà quản  lý,… và phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức và hướng dẫn các hoạt động  này  cho mọi đối tác liên quan.

*) Các cơ quan quản lý về thông tin, tuyên truyền cần xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin thương mại quốc gia về thị trường ASEAN, cụ thể:

Chia sẻ trách nhiệm về công tác thông tin giữa các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp và các tố chức xuất nhập khẩu theo hướng các doanh nghiệp phải khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự cung cấp thông tin miễn phí từ phía các tố chức của Chính phủ mà phải có những nỗ lực của bản thân doanh nghiệp đế tổ chức tốt công tác thông tin của doanh nghiệp

Các hiệp hội ngành hàng và các hiệp hội doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin chuyên ngành cho các hội viên của mình.

Thiết lập mạng lưới thông tin thương mại quốc gia hiện đại và lưu thông thông suốt, phủ sóng rộng khắp cả trong nước và quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp và các tồ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận được một cách dễ dàng và miễn phí các thông tín thương mại cơ bản như thông tin về chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước,…

Thành lập các ngân hàng dữ liệu về doanh nghiệp ASEAN, về thị trường, sản phẩm, công nghệ, đối tác ở các cơ quan chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp của cả khu vực Nhà nước và tư nhân để phân phát hoặc bán với giá ưu đãi cho các doanh nghiệp có nhu cầu

Phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hàng xuất khấu bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức hội thảo, hội nghị…