Điều kiện thực hiện giải pháp

Đối với Nhà nước

Nhà nước với chức năng quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân thông qua các chính sách kinh tế, tài chính vĩ mô của Nhà nước, đặc biệt là quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán, cần tạo dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thuế và kế toán cho phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. CĐKT quy định hiện nay cho DNNVV, theo Thông tư 133/ 2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán DNNVV từ ngày 01/01/2017 có tính cởi mở, linh hoạt, với nguyên tắc xuyên suốt là “Coi trọng bản chất hơn hình thức”. Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy, khi vận dụng vào thực tế các DN chỉ xác định được chính xác bản chất của giao dịch để hạch toán và trình bày thông tin cho phù hợp trong trường hợp bản chất và hình thức pháp lý của giao dịch là tương đồng nhau. 90% ý kiến cho rằng kế toán viên không phân biệt được đầy đủ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán so với doanh thu tính thuế, các DNNVV chưa coi công tác kế toán là công cụ trong quản trị, điều hành DN. Do vậy đặt ra yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải có hướng dẫn cụ thể về CĐKT kịp thời để DN áp dụng đảm bảo tuân thủ và nâng cao hiệu quả TCCTKT, theo hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, Các bộ ngành, địa phương cần tổ chức phổ biến, hướng dẫn Luật kế toán, Thông tư 133/2016/TT-BTC trong phạm vi cả nước để DN, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ, chính xác và tạo sự nhận thức sâu sắc của toàn xã hội.

Thứ hai, Định kỳ hàng năm cần tổng kết đánh giá, phân tích hoạt động tài chính và công khai tình hình tài chính đối với người sử dụng thông tin của BCTC. Đồng thời để sửa đổi, bổ sung CĐKT đối với DNNVV phù hợp với thực tiễn và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba, Bổ sung, hoàn thiện các chương trình trợ giúp đối với DNNVV như chương trình khuyến khích đầu tư, chương trình trợ giúp tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng và các tập đoàn tài chính, trợ giúp xuất khẩu; trợ giúp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật,…Đặc biệt chương trình trợ giúp ứng dụng CNTT trong hoạt động SXKD nói chung, công tác kế toán nói riêng cho các DNNVV.

Đối với các Hội nghề nghiệp

Tăng cường vai trò của các Hội nghề nghiệp, đặc biệt là Hội kế toán Việt Nam trong việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác kế toán trong các DN nói chung và các DNNVV nói riêng. Việc thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại trọng điểm là một trong những hoạt động quan trọng mà Hiệp hội các DNNVV cần thực hiện để giúp đỡ các DNNVV.

Đối với tỉnh Hải Dương

Trong thời gian qua xác định được vai trò của DNNVV trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Hải Dương đã có nhiều giải pháp trợ giúp DNNVV phát triển góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Thời gian tới để DNNVV trên địa bàn tỉnh phát triển có hiệu quả và bền vững, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, có các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho DNNVV về đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, tiếp cận các nguồn lực tài chính, tạo điều kiện cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh tiếp xúc với các thông tin của Nhà nước. Đặc biệt củng cố hoạt động của Hiệp hội DN tỉnh để thật sự là cầu nối giữa các DN với nhau, giữa DN với ban ngành của tỉnh, là nơi tổ chức các lớp đào tạo, các buổi hội thảo cho đội ngũ những người làm công tác kế toán, là trung tâm tư vấn về cơ chế chính sách, hướng dẫn ghi sổ kế toán, lập BCTC, thực hiện Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán…

Đối với các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức của các DN về vai trò của công tác kế toán

Một trong các nguyên nhân của những hạn chế về TCCTKT của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương đó là nhận thức chủ DN về vai trò của công tác kế toán chỉ để phục vụ cho công tác kê khai thuế của DN, không hiểu rõ, đầy đủ về vai trò của công tác kế toán trong điều hành hoạt động SXKD, bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan. Vì vậy để hoàn thiện và nâng cao chất lượng TCCTKT, các chủ DN cần nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác kế toán trong hoạt động chung của DN.

Nâng cao nhận thức của chủ DNNVV thông qua việc nâng cao trình độ hiểu biết về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh cho nhà quản lý và chủ sở hữu DN. Các nhà quản lý cần hiểu rõ vai trò của kế toán không chỉ là người giữ sổ mà có vai trò trợ giúp trong thực hiện mục tiêu chiến lược SXKD của DN trong nền kinh tế thị trường.

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần kết hợp với các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức cập nhật kiến thức cho các cán bộ quản lý DN về cách thức tiếp cận các thông tin pháp lý, thông tin thị trường, bổ sung các kiến thức pháp luật kinh doanh nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà rất nhiều các DNNVV mới thành lập, giám đốc DN hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nhiều nhà quản lý DN còn yếu về năng lực quản lý, thiếu kinh nghiệm dẫn đến nhiều sai sót trong quản lý kinh tế.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của các chủ DNNVV về vai trò của công tác kế toán cần phải nâng cao trách nhiệm của các chủ DNNVV trong việc tuân thủ quy định pháp luật về tài chính, kế toán nhằm tạo điều kiện cho kế toán thật sự trở thành một công cụ quản lý tài chính của DN, của Nhà nước. Khi đề ra các chính sách pháp luật thì các cơ quan Nhà nước phải tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các đối tượng áp dụng. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần được cải cách theo hướng: (1) Phân loại đối tượng để thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong đó tập trung vào các đối tượng có nhiều rủi ro (chậm công bố thông tin hay thông tin sai lệch, thiếu độ tín nhiệm, thường xuyên gian lận về thuế, chậm nộp thuế….); (2) Quy định rõ chế tài, mức độ hình thức xử phạt trong văn bản pháp luật.

Thứ hai, Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác kế toán

DNNVV cần chú trọng đầu tư ứng dụng CNTT trong kế toán để nâng cao năng suất lao động kế toán cung cấp TTKT đầy đủ, kịp thời phục vụ yêu cầu quản trị DN.

Thứ ba, Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

TCCTKT được thực hiện trên cơ sở mô hình bộ máy quản lý của DN, đảm bảo nhiệm vụ của từng bộ phận được thực hiện theo sự  chỉ đạo chung của toàn DN. Do vậy các DNNVV căn cứ vào đặc điểm về loại hình SXKD để hoàn thiện  bộ máy quản lý của DN là cơ sở để để hoàn thiện TCCTKT.