Điều kiện và quyền lợi khi nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi?

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội: Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội  từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định tại Điều 32, 34 Luật bảo hiểm xã hội: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi, được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.