Điều ước quốc tế có nhiều ưu thế hơn tập quán quốc tế

 

Điều ước quốc tế có nhiều ưu điểm hơn tập quán quốc tế như tính rõ ràng, khả năng hình thành nhanh và áp dụng thuận lợi. Chúng ta có thể chứng minh luận điểm này thông qua những đặc điểm đã phân tích trên, tuy nhiên thông qua hình thức thể hiện của tập quán quốc tế và điều ước quốc tế ta sẽ càng thấy rõ ưu điểm của điều ước quốc tế.

Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế về bản chất đều là sự thoả thuận của các chủ thể luật quốc tế, tuy nhiên phương thức thoả thuận và hình thức thể hiện của chúng là khác nhau. Điều ước quốc tế được thể hiện bằng hình thức văn bản; tập quán quốc tế tồn tại ở hình thức không thành văn và trong nhiều trường hợp được hình thành từ “thoả thuận im lặng”. Chính từ hình thức thể hiện của điều ước quốc tế là văn bản và phương thức thoả thuận trực tiếp nó đã quyết định tính rõ ràng, dẫn tới sự hình thành một cách nhanh chóng và việc áp dụng sẽ thuận lợi hơn tập quán quốc tế.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ưu nhược điểm của tập quán quốc t
  • ,