Định giá theo địa lý là gì?

Định giá theo địa lý là gì?
Đánh giá bài viết

Định giá theo địa lý đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách lựa chọn định giá thích  hợp cho những khách hàng ở các vùng khác nhau trong nước hay ở các nước khác  nhau mà doanh nghiệp đó đang bán sản phẩm của mình. Doanh nghiệp cần cân  nhắc xem có nên định giá cao đối với những khách hàng ở xa để trang trải cho chi  phí vận chuyển cao, hay để bù đắp những rủi ro trong quá trình vận chuyển và  không bán được hàng hay không ? Hay doanh nghiệp có nên tính cùng một giá cho  mọi khách hàng bất kể họ ở đâu ?

a.Định giá FOB

Theo cách này, mỗi khách hàng sẽ phải trả phí vận chuyển tùy theo khoảng  cách về không gian từ nơi bán đến nơi sản phẩm cần chuyển đến của từng khách  hàng. Nhiều người cho rằng việc định giá FOB là cách công bằng nhất để phân chia  chi phí vận chuyển, bởi vì mỗi khách hàng có cách chọn chi phí của riêng mình.

b. Định giá cùng một mức chi phí vận chuyển

Định giá cùng một mức chi phí vận chuyển ngược lại với cách định giá FOB.  Ở đây doanh nghiệp định ra mức giá cộng chi phí vận chuyên như nhau cho mọi  khách hàng, bất kể địa điểm của họ.

c. Định giá theo vùng

Định giá theo vùng là sự chiết trung giữa định giá gốc FOB và định giá cùng  một mức chi phí vận chuyển, theo đó doanh nghiệp phân chia thị trường theo  nguyên tắc địa lý thành hai hay nhiều vùng và định ra các mức giá khác nhau cho  mỗi vùng. Trong mỗi vùng, mọi khách hàng đều trả cùng một mức giá giống nhau;  còn những vùng ở xa thì giá bán cao hơn. d. Định giá theo điểm chuẩn  Việc định giá theo điểm chuẩn (basing – point) cho phép người bán chọn một  địa điểm nào đó là điểm chuẩn, và tính giá chi phí vận chuyển cho mọi khách hàng  từ địa điểm đó đến địa điểm của khách hàng, bất kể hàng hóa có được chuyển đi từ  địa điểm này hay không.

e. Định giá miễn thu phí vận chuyển

Người bán nào quan tâm đến những khách hàng hay vùng địa lý đặc biệt nào  đó thì có thể chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí vận chuyển thực tế để thu hút được  khách hàng. Người bán có thể lý luận rằng nếu họ bán được nhiều hơn, chi phí  trung bình sẽ hạ xuống, và sẽ bù lại được phần chi phí vận chuyển mà doanh nghiệp  phải gánh thêm cho khách hàng. Cách định giá này dùng để thâm nhập thị trường  và giúp cho các doanh nghiệp trụ được trong những thị trường có mức độ cạnh  tranh cao.