Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Mục tiêu tổng quát GNBV cho vùng miền núi tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo là tập trung vào “đầu tư phát triển kinh tế, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng  nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nhanh thu nhập, nâng cao điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đảm bảo cho mọi người dân,  nhất là người nghèo có điều kiện tiếp cận, hưởng thụ những thành quả về kết cấu hạ tầng, văn hoá, giáo dục, y tế, hệ thống thông tin, an sinh xã hội… góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống của nhân dân giữa các vùng miền, giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh” (Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An, 2018b).

Trên cơ sở mục tiêu đó, GNBV cho vùng miền núi tỉnh Nghệ An được tiến hành trên nền tảng đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng bền vững, thông qua:

Thứ nhất, tiến hành nghiên cứu, khai thác lợi thế của vùng miền núi tỉnh Nghệ  An, nhất là các lợi thế tự nhiên, nhằm thu hút đầu tư, tạo đột phá để phát triển KT-XH nhanh và bền vững; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng hiện đại; hình thành các vùng nguyên  liệu, phát triển các loại hình chăn nuôi có quy mô lớn, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa,  gắn  với phát triển các ngành công nghiệp chế biến phù hợp để nâng cao  giá trị sản phẩm cho các ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, từ  đó giúp tăng  nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế tại địa phương, giúp giải quyết việc làm và tạo tiền đề đẩy mạnh quá trình phân công lại lao động trên địa bàn theo hướng hiện đại.

Thứ hai, tập trung phát huy nội lực của vùng miền núi của tỉnh Nghệ An, bên cạnh đó tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương nhằm tăng cường phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các thành phần kinh tế được tham gia  đầu tư để phát  triển; tập trung nguồn lực cho cơ sở hạ tầng để từng bước phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng KT-XH, nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ ba, phát huy yếu tố con người – coi đây là động lực cơ bản để GNBV vùng miền núi. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,  xây dựng  hệ thống chính sách nhằm thu hút nhân tài, và có cơ chế nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại vùng nói chung và đối với nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng; có cơ chế nhằm phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ  công chức, đội ngũ doanh nhân trong vùng và cho cả người lao động.

Thứ tư, trong mọi bước phát triển nền kinh tế trong vùng, cần gắn kết chặt chẽ  giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội,  đảm bảo  an  sinh xã hội, thực hiện GNBV; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc và an toàn trật  tự xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đứng trên quan điểm đó, chính quyền tỉnh Nghệ An đã xác định  việc  GNBV,  nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân vùng miền núi tỉnh Nghệ An là nhiệm vụ  trọng tâm trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo nhằm  tạo bước chuyển biến tăng nhanh thu nhập bình quân đầu người, cải thiện các điều    kiện sinh hoạt cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đại bộ phận người dân, đặc biệt là người nghèo, tiến tới đảm bảo mức sống ngang bằng với mức sống bình quân chung của toàn tỉnh. Cụ thể :

Một là, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6% cuối năm 2020; Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của vùng miền núi về gần mức trung bình chung của tỉnh (3%).

Hai là, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và giải quyết việc làm; hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 8.250 – 8.400 người lao động. Hướng tới cơ cấu lao động đến năm 2025 đạt tỷ lệ nông, lâm, ngư nghiệp: công nghiệp, xây dựng: dịch vụ tương ứng  là 46,5%: 25,7%: 27,8% (Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An, 2018c).

Ba là, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng miền núi tỉnh Nghệ An  nói chung, hộ nghèo nói riêng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần, là cơ sở vững chắc cho phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và GNBV.

Từ mục tiêu   GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An, tỉnh đã đề ra chủ trương cho   giai đoạn tiếp theo như sau:

Thứ nhất, gắn chặt hoạt động GNBV với các mục tiêu phát triển KT-XH bằng các giải pháp đồng bộ. Cần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình và dự án  nhằm GN và giải quyết việc làm cho vùng miền núi Nghệ An

Thứ hai, đẩy mạnh GNBV thông qua tạo sinh kế bền vững, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất hướng tới thị trường thông qua xây dựng các mô hình chuỗi giá trị tổ chức sản xuất lấy nông nghiệp, dược liệu, chế biến nông sản, dược liệu làm động lực phát triển, trên cơ sở đó, kết hợp và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản, dược liệu, nhằm gia tăng giá trị  cho các khâu của quá trình sản xuất, chế biến. Kết hợp chặt chẽ giữa mô  hình  phát  triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa và GNBV để thúc đẩy kinh tế vùng. Cần có chính sách phát triển chuyên biệt cho vùng miền núi trung du và vùng miền núi cao,  dựa trên các điều kiện tự nhiên lợi thế, có sẵn, có tiềm năng phát triển và có sức lan tỏa cao. Cụ thể:

– Đối với vùng trung du miền núi cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh tái cơ cấu và hình thành các khu sản xuất tập trung như trang trại, hợp tác xã chuyên ngành, hình thành nền sản xuất hàng hóa lớn.

– Đối với vùng núi cao cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm truyền thống, phát triển nông nghiệp dược liệu phục vụ sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Thứ ba, chú trọng các hoạt động bảo trợ và an sinh xã hội, tăng cường công tác  bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, với đặc thù của vùng miền núi tỉnh Nghệ An, chính quyền tỉnh Nghệ An cần tăng  cường kết hợp với công tác dân tộc, động viên và hướng dẫn đồng bào DTTS tự vươn lên thoát nghèo, chống tái nghèo.