Định nghĩa chuỗi cửa hàng bán lẽ

Một số khái niệm

Bán lẻ và cửa hàng bán lẻ

Những nhà bán lẻ bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân hoặc hộ gia đình. Các nhà bán lẻ có thể thực hiện hoạt động bán lẻ qua cửa hàng, hoặc không qua cửa hàng (Store and Non-store Retailers), hoặc cả hai.

Cửa hàng bán lẻ là tòa nhà hay một không gian kiến trúc được xây dựng, xắp đặt để người bán lẻ thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa và cung cấp những dịch vụ bán lẻ kèm theo cho người tiêu dùng cuối cùng. David Lawrence Gilbert Smith (2006) [35, 56] cho rằng phương thức kinh doanh bán lẻ của một cơ sở bán lẻ phụ thuộc vào sự tập hợp những chủng loại hàng hoá và dịch vụ mà cửa hàng chọn vào danh mục phục vụ. Tập hợp này gồm những yếu tố: quy mô của cửa hàng, đặc tính của chủng loại hàng hoá và dịch vụ mà cửa hàng đó phục vụ, chính sách về giá, quảng cáo, thiết kế mà cửa hàng đó theo đuổi…

Chuỗi cửa hàng bán lẻ

Chuỗi là một thuật ngữ xuất phát từ toán học với nghĩa là dãy số hoặc dãy biểu thức lập nên theo một quy tắc nào đó và nối liền với nhau bằng những dấu cộng. Mở rộng sang các lĩnh vực khác, chuỗi được hiểu là tập hợp của những sự vật hay sự việc cùng loại kế tiếp nhau theo những qui tắc nhất định để tạo thành một tổng thể.

Như vậy, nói cách khác, chuỗi cửa hàng bán lẻ là một tập hợp của các cửa hàng bán lẻ cùng loại do một nhà bán lẻ (doanh nghiệp hay cá nhân) thiết lập, tổ chức vận hành và quản lý các hoạt động kinh doanh bán lẻ theo cùng một phương thức. Trong đó, các cửa hàng thành viên được xây dựng có cùng kiểu dáng kiến trúc, bán lẻ cùng một chủng loại hàng hóa nào đó, thực hiện cùng một phương thức bán lẻ cũng như các chính sách bán lẻ của một nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ là chủ thể tạo lập liên kết các cửa hàng thành viên trong chuỗi.

  • Kinh doanh chuỗi CHBL

Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường, bao gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp, cá nhân) sử dụng để thực hiện hoạt động kinh tế của mình trong một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm đạt mục tiêu thu được lợi nhuận. Các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp, cá nhân) phải sử dụng vốn để đầu tư vào thực hiện hoạt động kinh tế của mình và kỳ vọng sau mỗi chu kỳ kinh doanh sẽ thu được số tiến lớn hơn số vốn bỏ ra ban đầu.

Như vậy, kinh doanh bán lẻ bao gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà các nhà bán lẻ (doanh nghiệp, cá nhân) sử dụng để thực hiện hoạt động bán lẻ và cung ứng các dịch vụ bán lẻ kèm theo trên thị trường nhằm đạt mục tiêu thu được lợi nhuận. Các chủ thể kinh doanh bán lẻ phải sử dụng vốn đầu tư vào thiết lập cửa hàng (xây dựng, thuê diện tích,…), tổ chức khai thác, quản lý nguồn hàng, thực hiện phương thức bán lẻ và các hoạt động khác của mình và kỳ vọng sau mỗi chu kỳ kinh doanh sẽ thu được số tiền lớn hơn số vốn bỏ ra ban đầu.

Ở phạm vi hẹp hơn, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ bao gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, cá nhân) sử dụng để thực hiện hoạt động bán lẻ và cung ứng các dịch vụ bán lẻ trên thị trường theo mô hình chuỗi cửa hàng bán lẻ nhằm đạt mục tiêu thu được lợi nhuận cao hơn. Các chủ thể kinh doanh bán lẻ phải sử dụng vốn đầu tư vào xây dựng hệ thống hệ thống cửa hàng bán lẻ cùng loại, tổ chức, quản lý nguồn hàng đảm bảo cung ứng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ, thực hiện thống nhất phương thức bán lẻ cũng như chính sách bán lẻ của mình và kỳ vọng sau mỗi chu kỳ kinh doanh thu được số tiến lớn hơn số vốn bỏ ra ban đầu.

Coskun Samli (1998) cho rằng, kinh doanh chuỗi CHBL là việc tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chính sách, thực hiện bán hàng và phát triển các kênh bán hàng cho chuỗi CHBL.

  • Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL

Khái niệm phát triển được hiểu là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. Quá trình trình vận động đó đó diễn ra dưới tác động của cả các yếu tố bên trong và bên ngoài sự vật. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoáy ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao hơn.

Vận dụng khái niệm phát triển vào lĩnh vực kinh doanh chuỗi CHBL cụ thể như sau: Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL là một quá trình thay đổi của chuỗi do sự thay đổi của các yếu tố bên trong, cũng như những thay đổi của môi trường kinh doanh bán lẻ. Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL là quá trình tác động nhiều mặt, có chủ đích của chính các chủ thể kinh doanh bán lẻ theo mô hình chuỗi cũng như của hệ thống chính sách của nhà nước. Sự phát triển kinh doanh chuỗi CHBL là kết quả gia tăng số lượng cửa hàng, phạm vi hoạt động của chuỗi CHBL, doanh thu bán lẻ qua chuỗi cửa hàng, các dịch vụ bán lẻ kèm theo… (thay đổi về lượng) và dẫn đến sự gia tăng năng suất lao động, giảm chi phí kinh doanh, nâng cao uy tín, danh tiếng của nhà bán lẻ trên thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho người mua (người tiêu dùng cuối cùng) và sự ổn định chung của nền kinh tế,… (sự thay đổi về chất).

Tóm lại, phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ bao gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, cá nhân) cũng như của nhà nước sử dụng để thay đổi về lượng và dẫn đến sự thay đổi về chất trong hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Trong thực tiễn kinh doanh, các chủ thể kinh doanh nói chung và kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ nói riêng luôn phải tìm kiếm những phương sách hữu hiệu để phát huy nội lực, thích ứng với sự thay đổi môi trường kinh doanh đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận.

Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL đòi hỏi nhà bán lẻ phải huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nâng cao năng lực kinh doanh trên thị trường, thấu hiểu sản phẩm và khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ được giá trị cốt lõi mà họ có được nếu sở hữu sản phẩm mà chuỗi CHBL cung cấp, thích ứng với thay đổi của môi trường và áp lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Vì vậy, việc liên kết, hợp tác giữa các yếu tố nội bộ và bên ngoài chuỗi là rất cần thiết nhằm đưa ra các chính sách bán hàng và chiến lược quảng cáo tiếp thị hiệu quả (Lamba, 2003). Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL nhằm đảm bảo khả năng phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định có ý nghĩa sống còn đối với chủ thể kinh doanh.