Định nghĩa Hàm tiêu dùng

 

Khái niệm tiêu dùng: Tiêu dùng là toàn bộ chi tiêu của dân cư về hàng hoá và dịch vụ cuối cùng.

Tiêu dùng của dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố

– Phụ thuộc vào tiền lương và tiền công

– Phụ thuộc vào của cải hay tài sản, bao gồm cả tài sản thực và tài sản tàichính.

– Những yếu tố xã hội như tâm lý, tập quán, thói quen chi tiêu của người tiêu dùng.

– Cơ cấu của tiêu dùng thay đổi khi khi thu nhập thay đổi.

Hàm tiêu dùng: Hàm tiêu dùng biểu thị mối quan hệ giữa tổng tiêu dùng và tổng thu nhập. Hàm tiêu dùng được xây dựng bằng phương pháp thống kê số lớn, đó là một hàm hồi quy. Trong đó trường hợp đơn giản nhất, hàm tiêu dùng có dạng sau:

 

+ Qui luật tâm lý cơ bản của người tiêu dùng:

– Thu nhập tăng à tiêu dùng tăng nhưng mức tăng thêm của tiêu dùng nhỏ hơn mức tăng thêm của thu nhập (∆C < ∆Y)

=> 0 < MPC < 1 (vì MPC= ∆C/ ∆Y<1)

– Thu nhập tăng à tiêu dùng tăng nhưng mức tăng thêm của tiêu dùng có xu hướng ngày càng chậm lại (∆C giảm)

=> MPC giảm


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hàm tiêu dùng
  • ,