Định nghĩa Thị trường trong Marketing quốc tế

Theo Philip Kotler: “Thị trường là tập hợp tất cả những người mua hiện tại hay những người mua tiềm năng đối với một sản phẩm”

Trong giáo trình này, chúng ta phân tích thị trường theo quan điểm Marketing: thị trường là tổng số nhu cầu về một loại hàng hoá nào đó, là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm (hay dịch vụ) nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu và mong muốn của hai bên: người tiêu dùng và người bán – theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả sản phẩm. Đối với doanh nghiệp, tốt nhất nên hiểu thị trường là nơi có nhu cầu cần được đáp ứng.

Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế bao gồm tất cả các phương pháp nhằm đánh giá xem những thị trường nước ngoài nào sẽ tiềm năng nhất cho các sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, theo tác giả, có thể định nghĩa đơn giản nhất về thị trường như sau: “ Nghiên cứu thị trường là việc tập hợp, thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường, con người, kênh phân phối để cung cấp những thông tin hữu ích trong việc đưa ra các quyết định marketing quốc tế”. Khi tham gia thị trường nước ngoài, yêu cầu thông tin phải đầy đủ để bù đắp cho những nguồn thông tin không đáng tin cậy ở thị trường nội địa.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thị trường theo quan điểm marketing là gì
  • thị trường trong marketing
  • ,