Đo lường mức sản xuất một quốc gia

 

1. Các chỉ tiêu của SNA

Hệ thống tài khoản quốc gia SNA (System of National Accounts) được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận như một hệ thống đo lường quốc tế. Trong SNA gồm 4 chỉ tiêu cơ bản

–  Tổng sản phẩm quốc dân GNP

–  Tổng sản phẩm quốc nội GDP

–  Sản phẩm quốc dân ròng NNP

–  Sản phẩm quốc nội ròng NDP

Ngoài 4 chỉ tiêu trên còn có 3 chỉ tiêu khác được sử dụng khá rộng rãi trong việc nghiên cứu kinh tế đó là:

–   Thu nhập quốc dân hay lợi tức quốc gia Y

–   Thu nhập cá nhân hay lợi tức cá nhân PI

–   Thu nhập khả dụng hay lợi tức khả dụng Yd

2. Vấn đề giá cả trong SNA

Có 4 loại chỉ tiêu khi xét đến yếu tố giá cả

–  Giá cố định: là giá của năm bất kỳ chọn làm năm gốc, dùng để tính cho tất cả các năm

–   Giá hiện hành: tức là tính cho năm nào thì sử dụng giá của năm đó.

–   Giá thị trường: là giá đã có thuế gián thu

–   Giá theo chi phí yếu tố sản xuất: chưa có thuế gián thu.

3. Chỉ tiêu so sánh quốc tế

Khi muốn so sánh giữa các nước với nhau, người ta thường dùng hai loại chỉ tiêu: chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng (giảm) của sản lượng quốc gia qua các năm, thường phản ánh thông qua chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ tiêu còn lại là chỉ tiêu phản ánh khả năng sản xuất và thỏa mãn nhu cầu trong từng năm như GNP, NNP bình quân đầu người…