Doanh nghiệp liên doanh – JVE là gì?

Đánh giá bài viết

Là doanh nghiệp do hai hay nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng liên doanh hoặc trên cơ sở hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và các nước. Hiệp định ký giữa chính phủ các nước như: Liên doanh Vietsopetro – là Hiệp định được ký giữa Việt Nam và Liên Xô từ năm 1981.

Hợp đồng liên doanh có thể được ký giữa:
(i) Hợp đồng ký giữa các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

(ii) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.
Các nhà đầu tư nước ngoài: chẳng hạn như công ty Ford của Mỹ liên doanh với doanh nghiệp Sông Công Diesel để hình thành một công ty mới là Công ty TNHH Ford Việt Nam; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài – ví dụ nếu như Công ty TNHH Ford Việt Nam liên doanh với một công ty khác.

(iii) Doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn như các liên doanh ô tô ở Việt Nam (trong 11 liên doanh tham gia hiệp hội ô tô ở VN thì cả 11 doanh nghiệp là doanh nghiệp liên doanh).
Đặc điểm của liên doanh.

(i) Cho ra đời một pháp nhân mới dưới dạng Công ty TNHH. Có nhiều hình thức công ty khác nhau, theo Luật Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thì doanh nghiệp liên doanh và cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì chỉ được hoạt động dưới dạng Công ty TNHH, nhưng gần đây Nhà nước đã cho một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thí điểm chuyển sang mô hình là Công ty cổ phần. Vì vậy quy định căn cứ theo Luật Đầu tư nước ngoài cũ sẽ thay đổi, mà trong Luật mới sẽ có những quy định khác.

(ii) Vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh tối thiểu là 30% vốn đầu tư. Vốn đầu tư của một doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm vốn pháp định và vốn đi vay, đối với doanh nghiệp liên doanh thì vốn pháp định cũng là vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. Như vậy Luật quy định là vốn pháp định tối thiểu là 30% vốn đầu tư còn vốn đi vay tối thiểu là 70%.
(iii) Phần vốn góp của bên nước ngoài tối thiểu phải bằng 30% vốn pháp định. Vốn đầu tư nước ngoài bao gồm vốn đi vay và vốn pháp định và trong phần vốn pháp định phải có tối thiểu 30% vốn góp của bên nước ngoài.

(iv) Quyền tham gia điều hành quản lý phụ thuộc vào mức góp vốn của mỗi bên. Bên nào có vốn góp càng cao thì càng phải có quyền lớn trong việc điều hành liên doanh, theo Luật Đầu tư nước ngoài của VN thì có quy định là nếu liên doanh có hai bên thì mỗi bên phải có ít nhất là 2 thành viên trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc phải là công dân của Việt Nam.
(v) Các bên phân chia lợi nhuận và rủi ro theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.