Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

 

Doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng; khả năng huy động vốn; rủi ro đầu tư; tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp; tổ chức quản lý doanh nghiệp. Do đó, khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2005 quy định có các loại hình doanh nghiệp đó là:

–   Doanh nghiệp tư nhân

–    Công ty hợp danh

–    Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

–  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

–  Công ty cổ phần.