Đội dự án

Đội dự án là những người thiết kế các quy trình nghiệp vụ, phối hợp với đội ngũ tư vấn triển khai chuyển các nghiệp vụ thực tế vào trong giải pháp eCRM, do đó năng lực đội dự án (gọi tắt là đội dự án) được coi là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến triển khai thành công giải pháp eCRM tại các NHTM.

Thực tiễn triển khai tại các NHTM Việt Nam, đội dự án thường bao gồm các bộ phận RM, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, Marketing, kinh doanh, bán hàng (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, định chế, v.v…), trung tâm CNTT, đại diện các phòng ban liên quan, v.v… Đội ngũ này đưa ra các quy trình thực tiễn liên quan đến eCRM, phối hợp với đội tư vấn triển khai đưa quy trình thực tiễn vào thực hiện trong hệ thống, kiểm tra, giám sát và đánh giá các quy trình thực hiện trong hệ thống. Năng lực, kinh nghiệm khả năng phối hợp, hợp tác của đội ngũ này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ triển khai thành công dự án.

Các tiêu chí đo lường nhân tố Đội dự án bao gồm:

  • Có đầy đủ nhân sự các đơn vị chức năng của NH tham gia (DA1)
  • Có trình độ chuyên môn cao và hiểu biết về eCRM (DA2)
  • Biết xác định đúng và đầy đủ các yêu cầu của các quy trình trong eCRM (DA3)
  • Có khả năng phối hợp tốt với nhà tư vấn triển khai (DA4)
  • Hiểu biết đánh giá và kiểm soát quy trình eCRM (DA5)