Đổi mới chính sách giá/phí ĐT-KD để thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng

Các chi phí cho sản xuất trong các KCN trên địa bàn tỉnh gồm chi phí thuê đất, điện sản xuất, nước sinh hoạt, thuê nhân công lao động. Theo thông tin được công bố, các doanh nghiệp đầu tư hoạt động SXKD trong Khu kinh tế Vũng Áng và Cầu Treo được hưởng nhiều mức thuế, giá ưu đãi trong dài hạn. Giá thuê đất được tính bằng 0,8% so với đơn giá đất phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định hàng năm. Trong khi các mức chi phí khác được tính theo đúng đơn giá quy định bởi các văn bản luật, dưới luật ban hành bởi hệ thống pháp quyền của Nhà nước Việt Nam.

Thực tế, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng chính sách giá tương đối hấp dẫn để thu hút đầu tư vào các KCN thông qua các chính sách ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thuế. Thuế TNDN được hưởng mức 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động và trong suốt thời gian thực hiện nếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 đến 7 năm tiếp theo tuỳ từng lĩnh vực ngành.

Tỉnh Hà Tĩnh cần thay đổi chính sách giá sản phẩm địa phương để thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng. Thay vì ưu đãi đồng đều cho tất cả các nhà đầu tư có ý định đầu tư vào địa phương, tỉnh Hà Tĩnh có thể quy hoạch đưa ra chính sách ưu đãi đặc biệt với các nhà đầu tư có quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Các nhà đầu tư thỏa mãn được tiêu chí này có thể được hưởng thêm một phần ưu đãi, hỗ trợ đối với giá thuê đất hoặc chính sách thuế.

Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư khác có nguyện vọng được đầu tư vào các KCN của địa phương nhưng chưa có quy trình xử lý chất thải thân thiện với môi trường, tỉnh có thể xây dựng mức giá khắt khe hơn với các chi phí môi trường cho hoạt động xử lý, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh nên giảm trừ các ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, thuế VAT…với nhóm đối tượng nhà đầu tư này.

Việc phân định chính sách giá ưu đãi khác nhau cho từng nhóm đối tượng nhà đầu tư giúp tỉnh Hà Tĩnh hạn chế được khoản hao hụt trong thu ngân sách đến từ hoạt động thu hút đầu tư kinh tế. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng được hình ảnh địa phương có sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, đảm bảo được niềm tin cho không chỉ người dân địa phương mà còn cả những đối tượng khách hàng đến lưu trú về sự an toàn.