Đổi mới – hội nhập – hiện đại hóa – PTBV – logic của lịch sử đương đại và triển vọng của Việt Nam

Với những thành tựu của công cuộc đổi mới, nước ta đang bước sang một kỷ nguyên mới: hội nhập, hiện đại hóa và PTBV. Do vậy việc nhận thức đúng xu hướng khách quan của thời đại, chủ đề, nhiệm vụ chung của các quốc gia là để hành động giải quyết các quan hệ mâu thuẫn giữa các mặt KT-XH trong nước, giữa tự nhiên và con người, giữa nước ta và thế giới trong thời kỳ mới. Muốn thành công phải tiếp tục đổi mới  toàn diện, sâu sắc hơn,  tạo thế và lực để hội nhập, đẩy mạnh CNH, HĐH, PTBV. Đó là những vấn đề chính yếu của Việt Nam trong khoa học đương đại, xét cả mặt lý luận và thực tiễn.

Do vậy, quan hệ bao trùm và chi phối là phép biện chứng giữa toàn cầu hóa, hội nhập và PTBV. Toàn cầu hóa và hội nhập là phạm trù KT nhưng ngày nay vượt ra khỏi KT thành phạm trù chung cho cả văn hóa và XH. Ngày nay nó đã và đang trở thành phạm trù triết học XH mới – triết học phát triển, vì nó phản ánh những quan hệ mang tính phổ biến và tạo nên mâu thuẫn chủ yếu của thời đại, có ý nghĩa nhận thức luận và thế giới quan nhất định. Ba phạm trù lớn đó trong quan hệ lẫn nhau giữa chúng cả cấp độ lý luận và thực tiễn đều tạo nên động lực đang chi phối số phận, sinh mệnh của cả thế giới và mỗi quốc gia.