Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội
Đánh giá bài viết

Đối tượng được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chính là người lao động. Tuy vậy, việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội ở từng nước rất khác nhau. Có nước chỉ thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người làm công ăn lương. có nước lại áp dụng cho cả bộ máy công chức Nhà nước. Nhưng xu hướng chung là mở rộng dần đối tượng bảo hiểm xã hội đối với tất cả người lao động trong các khu vực kinh tế khác nhau.

Theo quy định của pháp luật lao động nước ta, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng cho các đối tượng sau đây:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:

a)                    Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;

b)                   Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

c)                    Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam;

d)                   Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

đ) Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

e)                    Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang;

g)                    Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục,

đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

h)                   Trạm y tế xã, phường, trị trấn;

i)                     Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

k) Các tổ chức khác có sử dụng lao động.

  1. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức.
  2. Người lao động, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
  3. Người lao động làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động thuộc các đối tượng nêu trên đi học, thực tập, công tác, điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp đã thực hiện giao khoán đất có quy định riêng.”