Đối tượng chịu thuế GTGT

 

Tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở trong lãn thổ Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên trong luật thuế GTGT còn quy định 26 đối tượng không chịu thuế GTGT. Đó là những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có một số đặc điểm sau:

–         Sản phẩm của một số ngành sản xuất và kinh doanh trong những điều kiện khó khăn phải phụ thuộc vào thiên nhiên. Hơn nữa những sản phẩm này được sản xuất ra được dùng cho chính người sản xuất và đời sống toàn xã hội. Do đó phải cần tạo điều kiện để khuyến khích phát triển: Như sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản …

–         Sản phẩm hàng hoá dịch vụ thiết yếu phục vụ cho nhu cầu toàn xã hội nhằm nâng cao đời sồng văn hoá, vật chất không ngừng tăng lên của con người như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phát sóng truyền thanh, truyền hình …

–         Sản phẩm dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận, như muối i ốt, vận chuyển hành khách bằng xe buư?t theo giá vé thống nhất, tài nguyên chuyên dùng cho quốc phòng và an ninh …

–         Các sản phẩm hàng hoá dịch vụ được ưư đãi thì mang tính xã hội và tính nhân đạo, như xây dựng nhà tình nghĩa, viện trợ nhân đạo …

–         Các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phục vụ sản xuất phát triển thúc đẩy sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: như dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư chuyển giao công nghệ …