Đối tượng của giáo dục học

Từ quan niệm giáo dục học là một ngành khoa học nghiên cứu bản chất và các quan hệ có tính quy luật của quá trình hình thành và phát triển con người, trên cơ sở đó thiết kế mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức quá trình giáo dục nhằm đạt tới kết quả tốt nhất trong điều kiện xã hội nhất định- cho thấy đối tượng của giáo dục học là quá trình giáo dục toàn vẹn thực hiện có mục đích, được tổ chức trong một xã hội nhất định.

Quá trình giáo dụclà một quá trình xã hội có tính định hướng của xã hội, diễn ra trong thời gian nhất định, thông qua hoạt động của con người, chịu sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài và tuân theo những quy luật khách quan. Kết quả của quá trình giáo dục là kết quả của sự phối hợp hành động giáo dục của nhà giáo dục và người được giáo dục dưới sự lãnh đạo và quản lý của chủ thể quản lý giáo dục.

Quá trình giáo dục bao gồm sự thống nhất của hai quá trình bộ phận là quá trình dạy học và quá trình giáo dục theo nghĩa hẹp. Mỗi quá trình giáo dục bộ phận có chức năng trội riêng của mình và dựa vào đó để thực hiện các chức năng khác.

Quá trình giáo dục được xem như là một hệ thống bao gồm các thành tố cấu trúc như : mục đích giáo dục, Nội dung giáo dục, Phương pháp giáo dục, Phương tiện giáo dục, Hình thức giáo dục, Người giáo dục, Người được giáo dục, Kết quả giáo dục.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đối tượng nghiên cứu của giáo dục học
  • giáo dục học là gì
  • doi tuong giao duc hoc
  • đối tượng của giáo dục học
  • đối tượng nghiên cứu của giáo dục l
  • ,