Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp

 

Là những quan hệ cơ bản nhất, quan trọng nhất, gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ an ninh – quốc phòng, chính sách ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước.

Khác với các ngành luật khác, đối tượng điều chỉnh của luật Hiến pháp không chỉ bó hẹp trong phạm vi một loại quan hệ xã hội nhất định mà ngược lại, nó điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội khác nhau trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là luật Hiến pháp điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội mà luật Hiến pháp chủ yếu chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng, những quan hệ này là cơ sở để xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục… của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực chính trị, luật Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ bản như: Quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, quan hệ giữa Nhà nước với Đảng cộng sản Việt Nam, quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội… những quan hệ này là cơ sở xác định chế độ chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.