Đối tượng doanh nghiệp được cổ phần hoá

Đánh giá bài viết

Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ đã quy định tiêu chuẩn để chọn một số doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hoá.
-Các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
-Những doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi hoặc trước mắt tuy có gặp khó khăn nhưng triển vọng sẽ hoạt động tốt.
-Không thuộc diện các doanh nghiệp Nhà nước cần thiết phải giữ 100% vốn đầu tư của Nhà nước.
Căn cứ luật doanhnghiệp Nhà nước đã được quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 20 tháng 04 năm 1995 để phân loại doanh nghiệp thì có thể phân ra:

Loại 1: Những doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, một số doanh nghiệp trong một số lĩnh vực độc quyền (điện, xăng dầu, viễn thông, đường sắt, bảo hiểm, ngân hàng) một số daonh nghiệp công ích phục vụ đời sống sản xuất (nước máy phục vụ sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Những doanh nghiệp này không cổ phần hoá.

Loại 2: Những doanh nghiệp Nhà nước trong một số ngành then chốt có tác dụng điều phối kinh tế hoặc chi phối thị trường (xi măng, phân bón), một số lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu dặc biệt… trước mắt chưa cổ phần hoá những doanh nghiệp này, hoặc nếu có thì chỉ cổ phần hoá một số bộ phận nhỏ (phân xưởng sản xuất, một số công ty nhỏ mang tính hỗ trợ). Khi cổ phần hoá nhất thiết Nhà nước phải nắm giữ trên 50% tổng số vốn.

Loại 3: Một số doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực phục vụ công cộng, có quy mô vừa hoặc nhỏ (sản xuất hàng tiêu dùng, khách sạn, du lịch, các xí nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá, vận tải đường bộ, đường sông…) Những doanh nghiệp này có thể cổ phần hoá, nhưng nhà nước vẫn giữ tỷ lệ cổ phần chi phối (trên 30%)

Loại 4: Những doanh nghiệp khác, không có ý nghĩa quan trọng về quốc kế dân sinh, không có vai trò chi phối thị trường (may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải nhỏ, các cửa hàng thương nghiệp.v.v..) Cần tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp này và Nhà nước có thể không hoặc giữ một tỷ lệ cổ phiếu nhỏ theo quy định hiện nay dưới 10%.