Đối tượng mua cổ phiếu và cơ quan quản lý việc phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá

Đối tượng mua cổ phiếu và cơ quan quản lý việc phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá
Đánh giá bài viết

Những người sau đây có quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hoá
-Các tổ chức kinh tế cs tư cách pháp nhân
-Các tổ chức xã hội được pháp luật công nhận.
-Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên.
-Việc bán cổ phiếu cho các tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy định riêng của chính phủ.

Cổ phiếu được bán công khai tại doanh nghiệp cổ phần hoá hoặc bán thông qua các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính được chỉ định. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu chỉ được sử dụng để đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Quyền sở hữu và mọi quyền lợi hợp pháp của người mua cổ phiếu được Nhà nước bảo vệ theo quy định tại điều 6 và điều 175 của Bộ luật dân sự và theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Trật tự ưu tiên về bán cổ phiếu như sau:
-Thứ nhất là bán cho công nhân viên chức đang làm việc tại doanh nghiệp, một số công nhân viên chức có hàon cảnh khó khăn được ưu tiên trả chậm tiền mua cổ phiếu không quá 12 tháng. Danh sách công nhân viên chức này do Công đoàn xét chọn và công bố công khai.
-Thứ hai là các tổ chức kinh tế xã hội trong nước, đặc biệt là các đơn vị kinh tế như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính.
Thứ ba là các cá nhân trong nước.

Cơ quan quản lý việc phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá: Bộ tài chính thống nhất quản lý việc phát hành cổ phiếu ở các doanh nghiệp cổ phần hoá. Đình chỉ việc phát hành cổ phiếu khi công ty cổ phần vi phạm các quy định hiện hành.

Việc quản lý vốn Nhà nước tại công ty cổ phần được thực hiện như sau:

-Chuyển toàn bộ doanh nghiệp độc lập thành công ty cổ phần. Tổng cục trưởng tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp cử người trực tiếp quanr lý vốn của Nhà nước tại công ty cổ phần, sau khi thoả thuận

-Chuyển một bộ phận của doanh nghiệp Nhà nước độc lập, tổng công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên do giới hạn của bài viết cho nên em chỉ nêu lên được những điếm chính trong nội dung coỏ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước như; chế độ chính sách đối với lao động trong doanh nghiếp trước khi tiến hành cổ phần hoá, những ưu đãi mà người lao động được hưởng sau khi doanh nghiệp đã được cổ phần hoá., vai trò chức năng của Công Đoàn trong doanh nghiệp cổ phần hoá…v..v.. hoặc những vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán khi doanh nghiệp Nhà nước được phép tham gia dưới hình thức công ty cổ phần..