Đóng góp về mô hình lý thuyết mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xây dựng như lý thuyết của Carroll (Carroll, 1979) đó là sự mong đợi của xã hội về kinh tế, pháp luật, đạo đức và tình nguyện; kết hợp với các bên liên quan theo lý thuyết của Freeman (Freeman,1991), cụ thể đó là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường, khách hàng, nhân viên, nhà cung ứng và với cộng đồng.

Như vậy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được đo lường bởi việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với các bên liên quan và các đối tượng này sau nghiên cứu có những thay đổi không lớn so với lý thuyết, cụ thể như sau:

Về môi trường

Thang đo lý thuyết ban đầu bao gồm sáu thang đo, tuy nhiên sau các kiểm định thang đo chỉ còn giữ lại bốn thang đo

Như vậy, hai thang đo CSRMT5 và CSRMT6 không đạt được những kiểm định của nghiên cứu. Cụ thể việc tiết kiệm điện nước và tài nguyên trong sản xuất kinh doanh và xem xét các tác động về môi trường khi phát triển sản phẩm dịch vụ mới chưa đạt được ý nghĩa trong các kiểm định và chưa phù hợp với dữ liệu nghiên cứu tại thị trường Đồng bằng sông Cửu Long.

Về nhân viên

Thang đo nhân viên khi đo lường khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng có dự thay đổi so với thang đo lý thuyết theo bảng 5.2 sau đây

Thang đo nhân viên trong khái niệm CSR của doanh nghiệp đã loại khỏi mô hình hai thang đo đó là CSRNV4 và CSRNV5. Hai thang đo này không nằm trong mô hình nghiên cứu đã cho thấy mức lương của doanh nghiệp chi trả cho nhân viên so với mức lương trung bình của khu vực và việc chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên không đạt đạt được giá trị kiểm định tại dữ liệu thị trường doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam.

Về khách hàng

Tương tự như thang đo môi trường, nhân viên thì thang đo khách hàng của khái niệm CSR của doanh nghiệp bị loại khỏi mô hình hai thang đo CSRKH2, CSRKH4 tương ứng ý nghĩa rằng việc nâng cao khả năng tiếp cận của khách hàng với sản phẩm dịch vụ cho người tàn tật, vùng sâu vùng xã và tiêu chí chất lượng được đảm bảo trong sản xuất và cung ứng dịch vụ là chưa có ý nghĩa và chưa đạt được được giá trị kiểm định trong mô hình nghiên cứu.

Về nhà cung ứng

Thang đo nhà cung ứng đáp ứng được các kiểm định và giữ nguyên thang đo theo lý thuyết.

Về cộng đồng

Thang đo cộng đồng lại có sự thay đổi cụ thể đó là biến quan sát CSRCD1 không đạt các giá trị kiểm định, tương ứng với việc quyên góp làm từ thiện của doanh nghiệp chưa có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu.